Sofrimento

המצא את נפשו יאבדנה והמאבד את נפשו למעני הוא ימצאנה׃

Mateus 10:39

כי נתן לכם בעד המשיח לא לבד להאמין בו כי אם גם להתענות בעדו׃

Filipenses 1:29

רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃

Salmos 34:19

מי יפרידנו מאהבת המשיח הצרה או מצוקה או משטמה או רעב אם עריה או סכנה או חרב׃

Romanos 8:35

ואם אחלק את כל הוני ואם אתן את גופי לשרפה ואין בי האהבה כל זאת לא תועילני׃

1 Coríntios 13:3

ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם׃

Deuteronômio 8:3

הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל תמאס׃

Jó 5:17

כי כרב ענויי המשיח בנו כן תרבה נחמתנו על ידי המשיח׃

2 Coríntios 1:5

כי לחצנו אשר הוא קל ואך לרגע יביא לנו כבוד עולמים גדול ורב עד למאד׃

2 Coríntios 4:17

ועתה כאשר ענה המשיח בעדנו בבשר כן היו גם אתם מזינים במחשבה ההיא כי המענה בבשר חדל מחטוא׃

1 Pedro 4:1

כי לזאת נקראתם כי גם המשיח ענה בעבורכם והשאיר לכם מופת ללכת בעקבותיו׃

1 Pedro 2:21

ואלהי כל החסד אשר קראנו לכבודו הנצחי במשיח ישוע אחרי ענותכם מעט הוא ישלים ויחזק ויגבר וייסד אתכם׃

1 Pedro 5:10

והאלהים היה בעזרי ועד היום הזה עמד אני ומעיד לפני קטן וגדול ואינני מדבר דבר זולתי אשר דברו הנביאים ומשה כי עתידות הנה להיות׃

כי המשיח מענה הוא וכי ראשון הוא לקמים מן המתים להפיץ אור בעם ובגוים׃

Atos 26:22,23

שאו איש את משא רעהו בזאת תמלאו את תורת המשיח׃

Gálatas 6:2

לדעת אתו ואת גבורת תחיתו והתחברות ענוייו ולהדמות למותו׃

Filipenses 3:10

אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה׃

Isaías 53:4

אבל אשריכם גם אם תענו למען הצדקה אך מוראם לא תיראו ולא תעריצו׃

1 Pedro 3:14

נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו׃

Isaías 53:3

ויפשיטו אותו את בגדיו ויעטפהו מעיל שני׃

וישרגו קצים ויעשו עטרת וישימו על ראשו וקנה בימינו ויכרעו לפניו ויתלוצצו בו לאמר שלום לך מלך היהודים׃

Mateus 27:28,29

ולא זאת בלבד כי אף נתהלל בצרות יען אשר ידענו כי הצרה מביאה לידי סבלנות׃

והסבלנות לידי עמידה בנסיון והעמידה בנסיון לידי תקוה׃

Romanos 5:3,4

ברוך האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אב הרחמים ואלהי כל הנחמה׃

המנחם אתנו בכל לחצנו עד שנוכל לנחם הנלחצים בכל לחץ בנחמה אשר אנחנו מנחמים בה מאת האלהים׃

2 Coríntios 1:3,4

ויקם איוב ויקרע את מעלו ויגז את ראשו ויפל ארצה וישתחו׃

ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך׃

Jó 1:20,21

ובהיותו במכאבות בשאול וישא את עיניו וירא את אברהם מרחוק ואת לעזר בחיקו׃

ויצעק ויאמר אבי אברהם חנני ושלח נא את לעזר ויטבל את קצה אצבעו במים למען קרר את לשוני כי עניתי במוקד הזה׃

Lucas 16:23,24

כי אחשב אשר ענויי הזמן הזה אינם שקולים כנגד הכבוד העתיד להגלות עלינו׃

Romanos 8:18

ואשר לא יקח את צלבו והלך אחרי איננו כדי לי׃

Mateus 10:38