Temor

יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה׃

Provérbios 15:33

עבדו את יהוה ביראה וגילו ברעדה׃

Salmos 2:11

יהוה מלך ירגזו עמים ישב כרובים תנוט הארץ׃

Salmos 99:1

האותי לא תיראו נאם יהוה אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו׃

Jeremias 5:22

יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא׃

Salmos 115:11

הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃

Salmos 112:1

אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃

רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך׃

Provérbios 3:7,8

שקר החן והבל היפי אשה יראת יהוה היא תתהלל׃

Provérbios 31:30

ייראו מיהוה כל הארץ ממנו יגורו כל ישבי תבל׃

Salmos 33:8

סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי׃

Salmos 119:120

עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃

Provérbios 22:4

ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל׃

Deuteronômio 34:12