Tristeza

כנעצבים ובכל עת שמחים כרשים ומעשירי רבים כאשר אין להם מאומה ויש להם כל׃

2 Coríntios 6:10

משלי שלמה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו׃

Provérbios 10:1

שמחו עם השמחים ובכו עם הבכים׃

Romanos 12:15

צעקו ויהוה שמע ומכל צרותם הצילם׃

קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע׃

Salmos 34:17,18

אדני נגדך כל תאותי ואנחתי ממך לא נסתרה׃

Salmos 38:9

לא ירעבו עוד ולא יצמאו ולא יכם שמש ושרב׃

כי השה אשר בתוך הכסא הוא ירעם ועל מבועי מים חיים ינהלם ומחה אליהם כל דמעה מעיניהם׃

Apocalipse 7:16,17

כי ברב חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב׃

Eclesiastes 1:18

וגם עתה נאם יהוה שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד׃

Joel 2:12

ויקם איוב ויקרע את מעלו ויגז את ראשו ויפל ארצה וישתחו׃

ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך׃

Jó 1:20,21

הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו כי הביש ששון מן בני אדם׃

Joel 1:12

ואשמע קול גדול מן השמים לאמר הנה משכן אלהים עם בני האדם ושכן בתוכם והמה יהיו לו לעם והוא האלהים יהיה אתם אלהיהם׃

ומחה אלהים כל דמעה מעיניהם והמות לא יהיה עוד וגם אבל וזעקה וכאב לא יהיה עוד כי הראשנות עברו׃

Apocalipse 21:3,4

שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה׃

2 Reis 20:5

יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃

Salmos 146:8

ולא תעצבו את רוח הקדש של אלהים אשר נחתמתם בו אל יום הגאלה׃

Efésios 4:30

אשרי האבלים כי הם ינחמו׃

Mateus 5:4

והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי הילדות והשחרות הבל׃

Eclesiastes 11:10

ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת׃

Deuteronômio 31:8

כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃

Salmos 30:5

השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃

1 Pedro 5:7