1 Wysławiajcie Pana, albowiem dobry; albowiem na wieki trwa miłosierdzie jego;

2 Rzecz teraz, Izraelu! że na wieki miłosierdzie jego.

3 Rzecz teraz, domie Aaronowy! że na wieki miłosierdzie jego.

4 Rzeczcież teraz, którzy się boicie Pana, że na wieki miłosierdzie jego.

5 W ucisku wzywałem Pana; wysłuchał mię, i na przestrzeństwie postawił mię Pan.

6 Pan jest zemną, nie będę się bał, żeby mi co uczynił człowiek.

7 Pan jest zemną między pomocnikami mymi; przetoż ja oglądam pomstę nad tymi, którzy mię mają w nienawiści.

8 Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w człowieku.

9 Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w książętach.

10 Wszystkie narody ogarnęły mię; ale w imieniu Pańskim wygubiłem ich.

11 Częstokroć mię ogarnęły; ale w imieniu Pańskiem wygubiłem ich.

12 Ogarnęły mię jako pszczoły, ale zgasły jako ogień z ciernia; bo w imieniu Pańskiem wytraciłem ich.

13 Bardzoś potężnie na mię nacierał, abym upadł; ale Pan poratował mię.

14 Pan jest mocą moją, i pieśnią moją; on był moim wybawicielem.

15 Głos wykrzykania i zbawienia w przybytkach sprawiedliwych, prawica Pańska dokazała mocy;

16 Prawica Pańska wywyższyła się; prawica Pańska dokazała mocy.

17 Nie umrę, ale będę żył, abym opowiadał sprawy Pańskie.

18 Pokarałci mię Pan srodze; ale mię na śmierć nie podał.

19 Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wszedłszy w nie będę wysławiał Pana.

20 Tać jest brama Pańska, którą sprawiedliwi wchodzą.

21 Tuć ja ciebie wysławiać będę; boś mię wysłuchał, i byłeś wybawicielem moim.

22 Kamień, którzy odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną.

23 Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych.

24 Tenci to dzień, który uczynił Pan; rozweselmyż się, a rozradujmy się weń.

25 Proszę, Panie! zachowajże teraz; proszę Panie! zdarz teraz.

26 Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie; błogosławimy wam z domu Pańskiego.

27 Bógci Panem, onci nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami ku ofierze aż do rogów ołtarza.

28 Tyś jest Bóg mój; przetoż cię wysławiać będę, Boże mój! wywyższać cię będę.

29 Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry: albowiem na wieki miłosierdzie jego.