1 Chwalebna pieśń Dawidowa. Wywyższać cię będę, Boże mój, królu mój! i błogosławić będę imieniowi twemu na wieki wieków.

2 Na każdy dzień błogosławić cię będę, a chwalić imię twoje na wieki wieków.

3 Pan wielki jest i bardzo chwalebny, a wielkość jego nie może być dościgniona.

4 Naród narodowi wychwalać będzie sprawy twoje, a mocy twoje opowiadać będą.

5 Ozdobę chwały wielmożności twojej, i dziwne twe sprawy wysławiać będę.

6 I moc strasznych uczynków twoich ogłaszać będą, i ja zacność twoję opowiadać będę,

7 Pamięć obfitej dobroci twojej wysławiać, o sprawiedliwości twojej śpiewać będą, mówiąc:

8 Dobrotliwy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu, i wielkiego miłosierdzia.

9 Dobryć jest Pan wszystkim, a miłosierdzie jego nad wszystkiem sprawami jego.

10 Niech cię wysławiają, Panie! wszystkie sprawy twoje, a święci twoi niech ci błogosławią.

11 Sławę królestwa twego niech opowiadają, a o możności twojej niech rozmawiają;

12 Aby oznajmili synom ludzkim mocy jego, a chwałę i ozdobę królestwa jego.

13 Królestwo twoje jest królestwo wszystkich wieków, a panowanie twoje nie ustaje nad wszystkimi narodami.

14 Trzyma Pan wszystkich upadających, a podnosi wszystkich obalonych.

15 Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich czasu swojego.

16 Otwierasz rękę twoję, a nasycasz wszystko, co żyje, według upodobania twego.

17 Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich drogach swoich, i miłosierny we wszystkich sprawach swoich.

18 Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie.

19 Wolę tych czyni, którzy się go boją, a wołanie ich wysłuchiwa, i ratuje ich.

20 Strzeże Pan wszystkich, którzy go miłują; ale wszystkich niepobożnych wytraci.

21 Chwałę Pańską wysławiać będą usta moje; a błogosławić będzie wszelkie ciało imię święte jego na wieki wieków.