1 Weselcie się w Panu sprawiedliwi; bo szczerym przystoi chwalić Pana.

2 Wysławiajcie Pana na harfie, na lutni, na instrumencie o dziesięciu stronach, śpiewajcie mu.

3 Śpiewajcież mu piosnkę nową; dobrze mu i głośno grajcie.

4 Albowiem szczere jest słowo Pańskie, i wszystkie sprawy jego wierne.

5 Miłuje sąd i sprawiedliwość; pełna jest ziemia miłosierdzia Pańskiego.

6 Słowem Pańskiem są niebiosa uczynione, a Duchem ust jego wszystko wojsko ich.

7 Który zgromadził jako na kupę wody morskie, i złożył do skarbu przepaści.

8 Niech się boi Pana wszystka ziemia; niech się go lękają wszyscy obywatele okręgu ziemi.

9 Albowiem on rzekł, i stało się; on rozkazał, a stanęło.

10 Pan rozprasza rady narodów, a wniwecz obraca zamysły ludzkie;

11 Ale rada Pańska trwa na wieki, a myśli serca jego od narodu do narodu.

12 Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem jego; lud, który sobie obrał za dziedzictwo.

13 Pan patrzy z nieba, i widzi wszystkich synów ludzkich.

14 Z miejsca mieszkania swego spogląda na wszystkich obywateli ziemi.

15 Który stworzył serce każdego z nich, upatruje wszystkie sprawy ich.

16 Nie bywa król wybawiony przez wielkość wojska, ani mocarz nie ujdzie przez wielką moc swoję.

17 Omylnyć jest koń ku wybawieniu, a nie wyrywa wielkością mocy swojej.

18 Oto oko Pańskie nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy ufają w miłosierdziu jego;

19 Aby wyrwał od śmierci duszę ich, a pożywił ich w głodzie.

20 Dusza nasza oczekuje Pana; on ratunek nasz i tarcza nasza.

21 W nim zaprawdę rozweseli się serce nasze; bo w imieniu jego świętem ufamy.

22 Niechże będzie miłosierdzie twoje, Panie! nad nami, jakośmy nadzieję w tobie mieli.