1 51.1 Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. 51.2 Gdy do niego przyszedł Natan prorok, potem jak był wszedł do Betsaby.

2 51.3 Zmiłuj się nademną, Boże! według miłosierdzia twego; według wielkich litości twoich zgładź nieprawości moje.

3 51.4 Omyj mię doskonale od nieprawości mojej, a od grzechu mego oczyść mię.

4 51.5 Albowiem ja znam nieprawość moję, a grzech mój przedemną jest zawżdy.

5 51.6 Tobie, tobiem samemu zgrzeszył, i złem przed oczyma twemi uczynił, abyś był sprawiedliwy w mowie twojej, i czystym w sądzie twoim.

6 51.7 Oto w nieprawości poczęty jestem, a w grzechu poczęła mię matka moja.

7 51.8 Oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej, a skrytą mądrość objawiłeś mi.

8 51.9 Oczyść mię, isopem, a oczyszczon będę; omyj mię, a nad śnieg wybielony będę.

9 51.10 Daj mi słyszeć radość i wesele, a niech się rozradują kości moje, któreś pokruszył.

10 51.11 Odwróć oblicze twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje.

11 51.12 Serce czyste stwórz we mnie, o Boże! a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.

12 51.13 Nie odrzucaj mię od oblicza twego, a Ducha swego świętego nie odbieraj odemnie.

13 51.14 Przywróć mi radość zbawienia twego, a duchem dobrowolnym podeprzyj mię.

14 51.15 Tedy będę nauczał przestępców dróg twoich, aby się grzesznicy do ciebie nawrócili.

15 51.16 Wyrwij mię z pomsty za krew, o Boże, Boże zbawienia mojego! a język mój będzie wysławiał sprawiedliwość twoję.

16 51.17 Panie! otwórz wargi moje, a usta moje opowiadać będą chwałę twoję.

17 51.18 Albowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani całopalenia przyjmiesz.

18 51.19 Ofiary Bogu przyjemne duch skruszony; sercem skruszonem i strapionem nie pogardzisz, o Boże!

19 51.20 Dobrze uczyń według upodobania twego Syonowi; pobubuj mury Jeruzalemskie.

20 51.21 Tedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste, i całopalenia; tedy cielce ofiarować będą na ołtarzu twoim.