Aliança

31 Se, dagar skall komma, säger Herren,då jag skall sluta ett nytt förbundmed Israels hus och med Juda hus,

32 inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäderden dag då jag tog dem vid handenoch förde dem ut ur Egyptens land -det förbund med mig som de brötfastän jag var deras rätte herre -säger Herren.

33 Nej, detta är det förbundsom jag efter denna tid skall sluta med Israels hus,säger Herren:Jag skall lägga min lag i deras inreoch skriva den i deras hjärtan.Jag skall vara deras Gudoch de skall vara mitt folk.

34 Då skall de inte mer behöva undervisa varandra,ingen sin broder och säga:"Lär känna Herren!"Ty alla skall känna migfrån den minste bland dem till den störste,säger Herren.Ty jag skall förlåta deras missgärningaroch deras synder skall jag inte mer komma ihåg.

Jeremias 31:31-34

Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad."

Deuteronômio 31:8

Kungen i Söderlandet skall bli mäktig. Och av hans furstar skall en vara mäktigare än han, och hans herravälde skall bli stort.

Efter några år skall de ingå förbund med varandra och dottern till Söderlandets kung skall komma till kungen i Nordlandet för att träffa en överenskommelse. Men hon skall inte kunna behålla den makt hon vinner och hans makt skall inte heller bestå. Hon skall offras tillsammans med dem som förde henne dit, både hennes far och den man som en tid gav henne makt.

Daniel 11:5,6

Och han blev kvar där hos Herren i fyrtio dagar och fyrtio nätter utan att äta och dricka. Och han skrev på tavlorna förbundets ord, de tio orden.

Êxodo 34:28

Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

Daniel 9:27

Under det fjortonde året kom Kedorlaomer tillsammans med de kungar som var på hans sida, och de slog rafaeerna i Asterot-Karnajim, suseerna i Ham, emeerna i Save-Kirjatajim

Gênesis 14:5

Herren svarade: "Se, jag sluter ett förbund: Inför hela ditt folk skall jag göra sådana under som inte har gjorts på hela jorden eller hos något folk. Och hela det folk som du är mitt ibland skall se Herrens gärning, ty det som jag gör med dig är förunderligt stort.

Êxodo 34:10

Jojada slöt det förbundet mellan Herren, kungen och folket att de skulle vara ett Herrens folk. Han slöt också ett förbund mellan kungen och folket.

2 Reis 11:17

10 Herren talade till Mose. Han sade:

11 "Pinehas, son till Eleasar, son till prästen Aron, har vänt bort min vrede från Israels barn, genom att han har nitälskat bland dem så som jag nitälskar. Därför har jag inte i min nitälskan utrotat Israels barn.

12 Säg därför: Se, jag sluter med honom ett fridsförbund.

13 För honom och för hans avkomlingar efter honom skall detta vara ett förbund till ett evigt prästämbete, eftersom han nitälskade för sin Gud och bringade försoning för Israels barn."

Números 25:10-13

3 Då föll Abram ner på sitt ansikte, och Gud sade till honom:

4 "Se, detta är mitt förbund med dig: Du skall bli fader till många folk.

5 Därför skall du inte mer heta Abram, utan ditt namn skall vara Abraham, ty jag har gjort dig till fader för många folk.

6 Jag skall göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig, och kungar skall utgå från dig.

7 Och jag skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag skall vara din Gud och dina efterkommandes Gud.

8 Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag skall vara deras Gud."

9 Gud sade ytterligare till Abraham: "Du skall hålla mitt förbund, du och dina efterkommande från släkte till släkte.

10 Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni skall hålla: Alla av manligt kön hos er skall omskäras.

11 Ni skall skära bort er förhud som tecken på förbundet mellan mig och er.

Gênesis 17:3-11

Så slöt Jonatan förbund med Davids hus och sade: " Herren skall ställa Davids fiender till svars."

Av kärlek till David svor Jonatan på nytt sin ed till honom, ty han hade honom lika kär som sitt eget liv.

1 Samuel 20:16,17

Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet.

Hebreus 9:15

Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden.

Gênesis 9:13

18 På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade: "Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat:

19 keniternas, kenisiternas, kadmoneernas,

20 hetiternas, perisseernas, rafaeernas,

21 amoreernas, kananeernas, girgaseernas och jebusiternas land."

Gênesis 15:18-21

Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda,

han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Hebreus 13:20,21

Nordlandets kung, som rycker emot honom, skall göra vad han vill, och ingen skall kunna stå emot honom. Han skall komma in i 'det härliga landet', och förstörelse skall ske genom hans hand.

Han skall komma med hela sitt rikes makt. Men han är villig till förlikning, och en sådan skall han åstadkomma. Han skall ge kungen av Söderlandet en av sina döttrar till hustru för att fördärva honom. Men detta skall inte lyckas och inte vara till hans fördel.

Daniel 11:16,17

Han förkunnade för er sitt förbund som han befallde er att hålla, de tio orden, och han skrev dem på två stentavlor.

Deuteronômio 4:13

Jag skall låta ditt lands gränser gå från Röda havet till filisteernas hav och från öknen till floden, ty jag skall ge landets inbyggare i er hand, och du skall driva bort dem från dig.

Du skall inte sluta förbund med dem eller deras gudar.

Êxodo 23:31,32

Men Israels barn gjorde åter det som var ont i Herrens ögon. Herren gav då Eglon, kungen i Moab, makt över Israel, eftersom de gjorde det som var ont i Herrens ögon.

Eglon förenade sig med Ammons barn och Amalek. Han drog ut och slog Israel, och de intog Palmstaden.

Juízes 3:12,13

Jag slöt ett förbundmed mina ögon:att aldrig se på en ung kvinna.

Jó 31:1

Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften.

Hebreus 8:6

Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför Herrens ansikte det förbundet att de skulle följa Herren och hålla fast vid hans bud, hans vittnesbörd och stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ och upprätthålla detta förbunds ord, som var skrivna i denna bok. Och allt folket trädde in i förbundet.

2 Reis 23:3

Jag skall upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden."

Gênesis 9:11

Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min.

Êxodo 19:5

Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

2 Coríntios 3:6

Så säger Herren: Om ni kan bryta mitt förbund med dagen och mitt förbund med natten, så att det inte blir dag och natt i rätt tid,

då skall också mitt förbund brytas med min tjänare David, så att han inte får någon son som regerar på hans tron, likaså mitt förbund med de levitiska prästerna som är mina tjänare.

Jeremias 33:20,21

Men Herrens nåd varar från evighet till evighetöver dem som fruktar honomoch hans rättfärdighet intill barnbarn,

när man håller hans förbundoch tänker på hans befallningar och följer dem.

Salmos 103:17,18

Så skall du veta att endast Herren, din Gud, är Gud, den trofaste Guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i tusen släktled, när man älskar honom och håller hans bud.

Deuteronômio 7:9

24 Detta har en djupare mening: de två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar.

25 Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn.

26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder.

Gálatas 4:24-26

Jag skall sluta ett fridsförbund med dem. Jag skall göra slut på vilddjuren i landet, så att man tryggt kan bo mitt i öknen och sova i skogarna.

Ezequiel 34:25

Visheten skall rädda dig från den främmande kvinnan,från din nästas hustru som talar hala ord,

från henne som har övergivit sin ungdoms vänoch glömt sin Guds förbund.

Provérbios 2:16,17

Då drog kung Joram ut från Samaria och inmönstrade hela Israel.

Sedan sände han bud till Josafat, kungen i Juda, och lät säga: "Kungen i Moab har gjort uppror mot mig. Vill du gå med mig för att strida mot Moab?" Han svarade: "Ja, jag vill dra dit upp - jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar!"

2 Reis 3:6,7

8 Vidare sade Gud till Noa och hans söner:

9 "Se, jag skall upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er

10 och med alla levande varelser som är hos er: fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur, alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden.

11 Jag skall upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden."

12 Och Gud sade: "Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er:

13 Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden.

Gênesis 9:8-13

Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger Herren: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger Herren.

Isaías 59:21