Encorajamento

7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa,

9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.

10 Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp.

11 Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp.

2 Coríntios 4:7-11

Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!"

Romanos 8:15

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

2 Coríntios 5:17

Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.

Mateus 10:28

Och Gud talade till Israel i en syn om natten och sade: "Jakob! Jakob!" Han svarade: "Här är jag."

Gênesis 46:2

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Filipenses 4:13

Orden i hans mun är halare än smör,men stridslust fyller hans hjärta.Hans ord är lenare än olja,ändå är de dragna svärd.

Salmos 55:22

Finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har.

2 Coríntios 8:12

Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

1 Pedro 5:7

Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag.

2 Coríntios 4:16

Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

2 Timóteo 1:7

Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen."

João 16:33

Han skall döma världen med rättfärdighet,skipa rätt bland folken med rättvisa.

Herren är en borg för den förtryckte,en borg i nödens tider.

Salmos 9:9,10

Och jag hörde Herrens röst. Han sade: "Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?" Då sade jag: "Här är jag, sänd mig!"

Isaías 6:8

Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar.

Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Hebreus 10:24,25

Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.

1 Pedro 1:6

1 För sångmästaren. En sång av Koras söner till alamót.

2 Gud är vår tillflykt och vår starkhet,en hjälp i nöden, väl beprövad.

3 Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakaroch bergen störtar ner i havsdjupet,

Salmos 46:1-3

David sade till sin son Salomo: "Var stark och frimodig och gå till verket. Frukta inte och var inte förfärad! Ty Herren Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig, till dess att allt arbete för tjänstgöringen i Herrens hus är avslutat.

1 Crônicas 28:20

Jag vill lära dig och undervisa digom den väg du skall vandra,jag vill ge dig rådoch låta mitt öga vaka över dig.

Salmos 32:8

Ständigt står mina förföljare efter mitt liv,de är många som i högmod strider mot mig.

När fruktan kommer över migförtröstar jag på dig.

Salmos 56:3,4

Vaka, stå fasta i tron. Var manliga och starka.

1 Coríntios 16:13

Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet.

2 Coríntios 4:17

Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.

Mateus 11:28

Må Herrens, vår Guds, ljuvlighet vara över oss.Ge framgång åt våra händers verk,ja, åt våra händers verk må du ge framgång.

Salmos 90:17

Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

João 14:27

Jesus sade till dem: "Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare."

Genast lämnade de näten och följde honom.

Marcos 1:17,18

Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

1 Tessalonicenses 5:11

Av all möda kommer någon vinning,tomt prat leder till fattigdom.

Provérbios 14:23

Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.

Därför kan vi frimodigt säga:Herren är min hjälpare,jag skall inte frukta.Vad kan en människa göra mig?

Hebreus 13:5,6

Jag låter mig sökas av demsom inte frågade efter mig,jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig.Till ett folk som inte åkallade mitt namn sade jag:"Här är jag, här är jag."

Isaías 65:1

11 Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor, men för Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten.

12 Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat.

13 Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud. Är vi vid sans och besinning, så är det för er.

14 Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött.

15 Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.

16 Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så.

17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.

19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.

20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.

21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

2 Coríntios 5:11-21

Vem kan göra er något ont, om ni ivrar för det goda?

Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas.

1 Pedro 3:13,14

Av David.Herren är mitt ljus och min frälsning,för vem skulle jag frukta?Herren är mitt försvar,för vem skulle jag vara rädd?

Salmos 27:1

Frukta inte, ty du skall inte komma på skam,blygs inte, ty du skall inte bli förödmjukad.Nej, du skall glömma din ungdoms skam,och ditt änkestånds förakt skall du inte mer komma ihåg.

Isaías 54:4

Herren, din Gud, bor i dig,en hjälte som frälsar.Han gläder sig över dig med lust,han tiger stilla i sin kärlek,han fröjdas över dig med jubel."

Sofonias 3:17

Maria sade: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.

Lucas 1:38

Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Filipenses 1:6

Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad."

Deuteronômio 31:8

Eftersom du är dyrbar i mina ögon,högt aktad och älskad av mig,ger jag människor i ditt ställe,folk i stället för ditt liv.

Isaías 43:4

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,fruktar jag intet ont,ty du är med mig.Din käpp och stav, de tröstar mig.

Salmos 23:4

Älska Herren, alla ni hans fromma.Herren bevarar de trogna,men den som handlar högmodigtvedergäller han i fullt mått.Var starka och frimodiga i era hjärtan,alla ni som hoppas på Herren!

Salmos 31:24

Och Guds ängel sade till mig i drömmen: Jakob! Jag svarade: Här är jag.

Gênesis 31:11

Frukta inte, ty jag är med dig,se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.Jag styrker dig, jag hjälper dig,jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Isaías 41:10

Om du än måste gå genom vatten,är jag med dig,eller genom strömmar,så skall de inte dränka dig.Om du än måste gå genom eld,skall du inte bli svedd,lågan skall inte bränna dig.

Isaías 43:2

Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren, din Gud, är med dig vart än du går."

Josué 1:9

Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud.

Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.

Lucas 12:6,7

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Jeremias 29:11

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.

1 João 4:18

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,

han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

2 Coríntios 1:3,4

Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig."

Deuteronômio 31:6

Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja,

Romanos 15:5

Då svarade folket: "Aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar!

Ty Herren är vår Gud, han själv är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ur träldomshuset, och som har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg vi har vandrat och bland alla de folk, vilkas land vi har dragit igenom.

Josué 24:16,17

Jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er, så att ni blir styrkta,

jag menar: för att vi tillsammans skall få tröst ur vår gemensamma tro, er och min.

Romanos 1:11,12

Frukta inte, ty jag är med dig.Jag skall låta dina barn komma från öster,och från väster skall jag samla dig.

Isaías 43:5

Var och en av oss skall tjäna sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse.

Romanos 15:2

Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

1 Coríntios 15:58

Hoppas på Herren,var stark och frimodig i ditt hjärta,ja, vänta på Herren!

Salmos 27:14

Men de som hoppas på Herren får ny kraft,de lyfter med vingar som örnar.De skyndar i väg utan att mattas,de färdas framåt utan att bli trötta.

Isaías 40:31

Jag har alltid haft Herren för ögonen,han är på min högra sida,jag skall inte vackla.

Salmos 16:8

Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: "Abraham! Abraham!" Han svarade: "Här är jag."

Gênesis 22:11

En vallfartssång.Jag lyfter mina ögon upp till bergen.Varifrån skall min hjälp komma?

Min hjälp kommer från Herren,som har gjort himmel och jord.

Salmos 121:1,2

I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn: "Ananias!" Han svarade: "Här är jag, Herre."

Atos 9:10

Men Eli ropade på Samuel: "Samuel, min son!" Han svarade: "Här är jag."

1 Samuel 3:16

Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

Romanos 8:31

När Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken: "Mose! Mose!" Han svarade: "Här är jag."

Êxodo 3:4