Oração

Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.

Tiago 4:8

be oavbrutet

1 Tessalonicenses 5:17

Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.

Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Mateus 7:7,8

Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.

Jeremias 33:3

Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror."

Mateus 21:22

Gud, dig lovar man i stillhet i Sion,till dig får man infria löften.

Salmos 65:2

En psalm av David när han var i Juda öken.

Salmos 63:1

Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss.

1 João 5:14

Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber.

Tiago 4:2

Ni som fruktar Herren, lova honom,ära honom, alla Jakobs barn,bäva för honom, alla Israels barn.

Salmos 22:24

Jag har Herren kär,ty han hör min röst, mitt rop om nåd.

Han har vänt sitt öra till mig,i hela mitt liv skall jag åkalla honom.

Salmos 116:1,2

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.

Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Filipenses 4:6,7

Det finns ingen som åkallar ditt namn,ingen som vaknar upp för att hålla sig till dig.Ty du har dolt ditt ansikte för oss,du låter oss gå under genom vår missgärning.

Isaías 64:7

2 Då sade han till dem: "När ni ber skall ni säga:Fader, helgat blive ditt namn.Komme ditt rike.

3 Ge oss var dag vårt brödför dagen.

4 Och förlåt oss våra synder,ty också vi förlåter var och ensom står i skuld till oss.Och för oss inte in i frestelse."

Lucas 11:2-4

O, du Sions folk, som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han skall förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Så snart han hör din röst, skall han svara dig.

Isaías 30:19

Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.

Colossenses 4:2

Det skall ske att innan de ropar skall jag svara,medan de ännu talar skall jag höra.

Isaías 65:24

Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Hebreus 4:16

Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.

Tiago 5:16

Hos Gud är min frälsning och min ära,min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.

Salmos 62:8

5 Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.

6 Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden.

7 En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren,

8 splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar.

Tiago 1:5-8

Stig upp, ropa högt i natten,när nattväkterna börjar.Utgjut ditt hjärta som vatteninför Herrens ansikte.Lyft upp dina händer till honomför dina barns liv,ty de tynar bort av hungeri alla gathörn.

Lamentações 2:19

Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.

João 15:7

Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem.

Atos 16:25

Var stilla inför Herren och vänta på honom.Gräm dig inte över den som har framgång,över den som gör upp onda planer.

Salmos 37:7

Men jag ropar till Gud,och Herren skall frälsa mig.

Salmos 55:17

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."

Mateus 18:20

Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.

Filipenses 4:19

Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.

Mateus 7:7

Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden.

Tiago 1:6

5 Dödens vågor omgav mig,fördärvets strömmar förskräckte mig.

6 Dödsrikets band omslöt mig,dödens snaror föll över mig.

7 I min nöd åkallade jag Herren,till min Gud ropade jag.Från sitt tempel hörde han min röst,mitt rop nådde hans öron.

2 Samuel 22:5-7

Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt,de som av allt hjärta söker honom,

Salmos 119:2

Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen.

João 14:13

Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig.

João 16:24

Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen.

Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

João 14:13,14

Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss,

Efésios 3:20

När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.

Mateus 6:5

Jag söker dig av hela mitt hjärta,låt mig inte fara vilse från dina bud.

Salmos 119:10

Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärtaskulle Herren inte ha hört mig.

Salmos 66:18

Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.

Marcos 11:24

Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.

Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Lucas 11:9,10

och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom.

1 João 3:22

Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran.

Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla.

Romanos 4:20,21

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord,

och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.

Romanos 8:26,27

Dödsrikets band omslöt mig,dödens snaror föll över mig.

Salmos 18:6

Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er.

Jeremias 29:12

Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er.

Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er.

Lucas 6:27,28

Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Jeremias 29:13

Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.

1 João 5:15

Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärtaskulle Herren inte ha hört mig.

Men nu har Gud hört mig,han har lyssnat till min bön.

Salmos 66:18,19

Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.

Mateus 7:11

Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden.

En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren,

Tiago 1:6,7

Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete.

Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder."

Lucas 22:31,32

Låt oss rannsaka våra vägar och pröva dem,låt oss vända om till Herren!

Låt oss lyfta upp våra hjärtan och våra händertill Gud i himlen!

Lamentações 3:40,41

Till honom ropade jag med min munoch lovsång var på min tunga.

Salmos 66:17

Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.

Hebreus 11:6

Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad: "Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill."

Mateus 26:39

Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull.

Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det.

Mateus 6:7,8

9 Så skall ni be:Fader vår, som är i himlen.Helgat blive ditt namn.

10 Komme ditt rike.Ske din vilja på jordenliksom den sker i himlen.

11 Ge oss i dag vårt bröd för dagen.

12 Och förlåt oss våra skulder,såsom också vi förlåter demsom står i skuld till oss.

13 Och för oss inte in i frestelseutan fräls oss från den onde.

Mateus 6:9-13

Så säger Herren,Israels Helige, som också är hans Skapare:Fråga mig om det som skall komma.Låt mig ha omsorgom mina söner och mina händers verk.

Isaías 45:11

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.

João 15:16

Om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen,då är också hans bön en styggelse.

Provérbios 28:9

Men nu, säger Herren,vänd om till mig av hela ert hjärta,med fasta, gråt och klagan.

Joel 2:12

Ropa till mig på nödens dag,så skall jag rädda dig, och du skall ära mig."

Salmos 50:15

Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull.

Mateus 6:7

Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande.

1 Timóteo 2:8

Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

Efésios 6:18

Herren är nära alla som åkallar honom,alla dem som åkallar honom i sanning.

Salmos 145:18

Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder.

Atos 1:14

Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.

Romanos 12:12

när Herren bygger upp Sionoch uppenbarar sig i sin härlighet.

Salmos 102:17

Men han såg till dem i deras nödnär han hörde deras rop.

Han tänkte på sitt förbund med democh förbarmade sig för sin stora nåds skull.

Salmos 106:44,45

Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen.

Mateus 18:18

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.

Filipenses 4:6

16 Var alltid glada,

17 be oavbrutet

18 och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

1 Tessalonicenses 5:16-18

Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig,

men han svarade mig: "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

2 Coríntios 12:8,9

Ni barn till höga herrar,hur länge skall ni kränka min heder?Hur länge skall ni älska tomhetoch fara efter lögn? Sela.

Salmos 4:3

Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Mateus 6:6

Mateus 17:21

Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss.

Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.

1 João 5:14,15

1 Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna.

2 "I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor.

3 I samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart.

4 Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa,

5 skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök."

6 Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger.

7 Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem?

8 Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?"

Lucas 18:1-8

Hör mig när jag ropar om hjälp,du min konung och min Gud,ty till dig ber jag.

Salmos 5:3

Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull.

Mateus 6:6,7

Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

1 Pedro 4:7

Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.

Hebreus 7:25

Sök Herren medan han låter sig finnas,åkalla honom medan han är nära.

Isaías 55:6