Aniversário

Du lär mig livets väg.Inför ditt ansikte mättas jag av glädje,av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

Salmos 16:11

Många säger: "Vem kan låta oss se det goda?"Herre, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss!

Salmos 4:7

24 Herren välsigne digoch bevare dig.

25 Herren låte sitt ansikte lysa över digoch vare dig nådig.

26 Herren vände sitt ansikte till digoch give dig frid.

Números 6:24-26

Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er.

Filipenses 1:3

13 Du har skapat mina njurar,du sammanvävde mig i moderlivet.

14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.Ja, underbara är dina verk,min själ vet det så väl.

15 Benen i min kropp var ej osynliga för dig,när jag formades i det fördolda,när jag bildades i jordens djup.

16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.Alla mina dagar blev skrivna i din bok,de var bestämdainnan någon av dem hade kommit.

17 Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud,hur stor är inte deras mångfald!

Salmos 139:13-17

En psalm, en sång för sabbats- dagen.

Det är gott att tacka Herrenoch att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

Salmos 92:1,2

Lova Herren, min själ,och glöm inte alla hans välgärningar,

Salmos 103:2

Du är alltigenom skön, min vän,på dig finns ingen fläck.

Cânticos 4:7

6 Då skall vi jubla över din frälsningoch i vår Guds namn resa upp baneret.Herren må besvara alla dina böner.

7 Nu vet jag att Herren frälsar sin smorde.Han svarar honom från sin heliga himmel,genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning.

8 Andra förlitar sig på vagnar och hästar,men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds, namn.

Salmos 20:6-8

ty Herren, er Gud, går själv med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger."

Deuteronômio 20:4

13 Du har skapat mina njurar,du sammanvävde mig i moderlivet.

14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.Ja, underbara är dina verk,min själ vet det så väl.

15 Benen i min kropp var ej osynliga för dig,när jag formades i det fördolda,när jag bildades i jordens djup.

16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.Alla mina dagar blev skrivna i din bok,de var bestämdainnan någon av dem hade kommit.

Salmos 139:13-16

Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom det står väl till med din själ.

3 João 1:2

Kraft och värdighet är hennes klädnad,och hon ler mot den dag som kommer.

Hon öppnar sin mun med vishetoch har vänlig förmaning på sin tunga.

Provérbios 31:25,26

Du har varit mitt stöd ända från moderlivet,du har förlöst mig ur min moders liv,dig gäller alltid mitt lov.

Salmos 71:6

Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus.

1 Coríntios 1:4

Mitt hjärta brann inom mig.Medan jag grubblade,brann det som en eld.Jag talade med min tunga:

" Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut,att det finns en gräns för mina dagar,så att jag inser hur förgänglig jag är.

Salmos 39:4,5

Och salig är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig skall gå i uppfyllelse."

Lucas 1:45

Ett har jag begärt av Herren,det längtar jag efter:Att få bo i Herrens husi alla mitt livs dagarför att se Herrens ljuvlighetoch betrakta hans tempel.

Salmos 27:4

Grått hår är en ärekrona,den vinns på rättfärdighetens väg.

Provérbios 16:31

Lovsjung Herren, ni hans fromma,prisa hans heliga namn!

Salmos 30:5

Halleluja!Tacka Herren, ty han är god,ty hans nåd varar i evighet.

Salmos 106:1

Älskvärdhet kan bedra och skönhet är en vindfläkt,men prisas skall den hustru som fruktar Herren.

Provérbios 31:30

Det var du som hämtade mig ut ur moderlivetoch lät mig vila trygg vid min moders bröst.

Salmos 22:10

Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.

2 Timóteo 4:7

Av David.Lovad vare Herren, min klippa,han som lärde mina armar att kriga,mina händer att strida,

min nåds Gud och min borg,mitt värn och min räddare,min sköld och min tillflykt,han som lägger mitt folk under mig.

Salmos 144:1,2

Idel godhet och nåd skall följa migi alla mina livsdagar,och jag skall bo i Herrens husevinnerligen.

Salmos 23:6

Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft.

2 Coríntios 2:14

Men Herren är trofast. Han skall styrka er och skydda er för den onde.

2 Tessalonicenses 3:3

"Anförtro dig åt Herren!Han skall befria och rädda honom,han har ju honom kär."

Det var du som hämtade mig ut ur moderlivetoch lät mig vila trygg vid min moders bröst.

Salmos 22:9,10

Lär oss inse att våra dagar är räknade,så att vi får visa hjärtan.

Salmos 90:12

Jag, Herren, sköter om den,ständigt vattnar jag den.Både dag och natt vaktar jag den,så att ingen skall skada den.

Isaías 27:3

Detta är den dag som Herren har gjort,låt oss på den jubla och vara glada!

Salmos 118:24