Números 2

1 Herren talade till Mose och Aron. Han sade:

2 "Israels barn skall slå läger, var och en under sitt baner, vid de fälttecken som hör till deras särskilda familjer. Runt omkring uppenbarelsetältet skall de slå läger, på något avstånd från det.

3 På framsidan, österut, skall Juda slå läger under sitt baner efter sina häravdelningar. Ledare för Juda barn skall vara Nahson, Amminadabs son,

4 med de inmönstrade som utgör hans här, 74 600 man.

5 Bredvid honom skall Isaskars stam slå läger. Ledare för Isaskars barn skall vara Netanel, Suars son,

6 med de inmönstrade som utgör hans här, 54 400 man.

7 Därnäst Sebulons stam, och ledare för Sebulons barn skall vara Eliab, Helons son,

8 med de inmönstrade som utgör hans här, 57 400 man.

9 Alla de inmönstrade som tillhör Juda läger utgör 186 400 man, delade i sina häravdelningar. De skall bryta upp först.

10 Ruben skall slå läger under sitt baner söderut efter sina häravdelningar. Ledare för Rubens barn skall vara Elisur, Sedeurs son,

11 med de inmönstrade som utgör hans här, 46 500 man.

12 Bredvid honom skall Simeons stam slå läger, och ledare för Simeons barn skall vara Selumiel, Surisaddajs son,

13 med de inmönstrade som utgör hans här, 59 300 man.

14 Därnäst Gads stam, och ledare för Gads barn skall vara Eljasaf, Reguels son,

15 med de inmönstrade som utgör hans här, 45 650 man.

16 Alla de inmönstrade som tillhör Rubens läger utgör 151 450 man, delade i sina häravdelningar. De skall bryta upp som nummer två.

17 Sedan skall uppenbarelsetältet gå med leviternas läger i mitten av lägren. I den ordning de slår läger skall de också gå, var och en på sin plats, under sina baner.

18 Efraim skall slå läger under sitt baner västerut, efter sina häravdelningar. Ledare för Efraims barn skall vara Elisama, Ammihuds son,

19 med de inmönstrade som utgör hans här, 40 500 man.

20 Bredvid honom skall Manasse stam slå läger, och ledare för Manasse barn skall vara Gamliel, Pedasurs son,

21 med de inmönstrade som utgör hans här, 32 200 man.

22 Därnäst Benjamins stam, och ledare för Benjamins barn skall vara Abidan, Gideonis son,

23 med de inmönstrade som utgör hans här, 35 400 man.

24 Alla de inmönstrade som tillhör Efraims läger utgör 108 100 man, delade i sina häravdelningar. De skall bryta upp som nummer tre.

25 Dan skall slå läger under sitt baner norrut, efter sina häravdelningar. Ledare för Dans barn skall vara Ahieser, Ammisaddajs son,

26 med de inmönstrade som utgör hans här, 62 700 man.

27 Bredvid honom skall Asers stam slå läger, och ledare för Asers barn skall vara Pagiel, Okrans son,

28 med de inmönstrade som utgör hans här, 41 500 man.

29 Därnäst Naftali stam, och ledare för Naftalis barn skall vara Ahira, Enans son,

30 med de inmönstrade som utgör hans här, 53 400 man.

31 Alla de inmönstrade som tillhör Dans läger utgör 157 600 man. De skall bryta upp sist, under sitt baner."

32 Dessa var de av Israels barn som inmönstrades efter sina familjer. Alla som efter sina häravdelningar inmönstrades i lägren utgjorde 603 550 man.

33 Men leviterna inmönstrades inte med de andra israeliterna, ty så hade Herren befallt Mose.

34 Israels barn gjorde i allt så som Herren hade befallt Mose. De slog läger under sina baner, och de bröt upp var och en i sin släkt, efter sin familj.