Números 34

1 Herren talade till Mose. Han sade:

2 "Befall Israels barn och säg till dem: När ni kommer till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla er som arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser når.

3 I söder skall ert land sträcka sig från öknen Sin utmed Edom, och er södra gräns skall börja vid änden av Salthavet i öster.

4 Sedan skall er gräns vända sig söder om Skorpionhöjden och gå fram till Sin och gå ut söder om Kadesh-Barnea, och vidare till Hasar-Addar och fram till Asmon.

5 Från Asmon skall gränsen vända sig mot Egyptens bäck och gå ut vid havet.

6 Er gräns i väster skall vara Stora havet. Det skall vara er gräns i väster.

7 Och detta skall vara er gräns i norr: Från Stora havet skall ni dra er gränslinje till berget Hor.

8 Från berget Hor skall ni dra er gränslinje dit där vägen går till Hamat, och gränsen skall gå ut till Sedad.

9 Sedan skall gränsen gå till Sifron och sluta vid Hasar-Enan. Detta skall vara er gräns i norr.

10 Som er gräns i öster skall ni dra en linje från Hasar-Enan till Sefam.

11 Och från Sefam skall gränsen gå ner till Haribla, öster om Ajin, och vidare ner längs östra sluttningen av Kinneretsjön.

12 Sedan skall gränsen gå ner till Jordan och ut vid Salthavet. Detta skall vara ert land med dess gränser runt omkring."

13 Och Mose gav Israels barn denna befallning: "Detta är det land som ni genom lottkastning skall utskifta som arvedel åt er. Herren har befallt att det skall ges åt de nio stammarna och den ena halva stammen.

14 Ty familjerna av Rubens stam och Gads stam och den andra hälften av Manasse stam har redan fått sin arvedel.

15 Dessa två stammar och denna halva stam har fått sin arvedel på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, österut mot solens uppgång."

16 Herren talade till Mose. Han sade:

17 "Detta är namnen på de män som åt er skall utskifta landet i arvslotter: prästen Eleaser och Josua, Nuns son.

18 Och ni skall ta en furste ur varje stam för att utskifta landet i arvslotter.

19 Detta är männens namn:Av Juda stam Kaleb, Jefunnes son;

20 av Simeons stam Samuel, Ammihuds son;

21 av Benjamins stam Elidad, Kislons son;

22 av Dans stam en furste, Bucki, Joglis son;

23 av Josefs barn: av Manasse stam en furste, Hanniel, Efods son;

24 och av Efraims stam en furste, Kemuel, Siftans son;

25 av Sebulons stam en furste, Elisafan, Parnaks son;

26 av Isaskars stam en furste, Paltiel, Assans son;

27 av Asers stam en furste, Ahihud, Selomis son;

28 av Naftali stam en furste, Pedael, Ammihuds son."

29 Dessa är de som Herren befallde att utskifta arvslotterna åt Israels barn i Kanaans land.