Números 31

1 Herren talade till Mose. Han sade:

2 "Tag hämnd på midjaniterna för Israels barn. Därefter skall du samlas till ditt folk."

3 Och Mose sade till folket: "Låt några av era män beväpna sig till strid. De skall rycka ut mot Midjan och utföra Herrens hämnd på Midjan.

4 Ettusen man från var och en av Israels alla stammar skall ni sända ut i striden."

5 Då avskiljdes ur Israels ätter ettusen man av varje stam, tolvtusen man beväpnade till strid.

6 Dessa sände Mose ut i striden, ettusen man ur varje stam, tillsammans med Pinehas, prästen Eleasars son, som tog de heliga redskapen och larmtrumpeterna i sin hand.

7 De gick i krig mot Midjan, så som Herren hade befallt Mose, och de dödade alla av manligt kön.

8 Tillsammans med andra som blev slagna av dem dödades också de midjanitiska kungarna Evi, Rekem, Sur, Hur och Reba, fem midjanitiska kungar. Också Bileam, Beors son, dödade de med svärd.

9 Israels barn förde bort Midjans kvinnor och barn som fångar, och alla deras dragdjur, all deras boskap och allt deras gods tog de som byte.

10 Alla deras städer där de bodde och alla deras tältläger brände de upp i eld.

11 De tog med sig allt bytet och allt vad de hade rövat, både människor och boskap,

12 och förde fångarna och det rövade och bytet till Mose och prästen Eleasar och till Israels barns menighet i lägret på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko.

13 Mose och prästen Eleasar och menighetens alla furstar gick för att möta dem utanför lägret.

14 Men Mose blev upprörd över krigsbefälet, både överbefälen och underbefälen, när de kom tillbaka från kriget.

15 Mose sade till dem: "Har ni låtit alla kvinnor leva?

16 Ändå var det just de som på Bileams inrådan förledde Israels barn att begå otrohet mot Herren i saken med Peor, så att hemsökelsen kom över Herrens menighet.

17 Döda därför nu alla pojkar, och döda alla kvinnor som har legat med någon man.

18 Men alla flickor som inte har legat med någon man skall ni låta leva för er räkning.

19 Och ni skall vara utanför lägret i sju dagar. Var och en som har dödat någon människa, och var och en som har rört vid någon slagen skall rena sig på tredje dagen och på sjunde dagen. Det gäller er själva och era fångar.

20 Ni skall rena alla kläder, allt som är tillverkat av skinn, allt som är gjort av gethår och alla redskap av trä."

21 Prästen Eleasar sade till de stridsmän som hade deltagit i kriget: "Detta är den lagstadga som Herren har befallt Mose:

22 Guld och silver, koppar, järn, tenn och bly,

23 allt som tål eld skall ni låta gå genom eld, så blir det rent. Men det skall också renas med stänkelsevatten. Och allt som inte tål eld skall ni låta gå genom vatten.

24 På sjunde dagen skall ni tvätta era kläder och så vara rena. Därefter får ni gå in i lägret."

25 Herren sade till Mose:

26 "Tillsammans med prästen Eleasar och huvudmännen för menigheten skall du göra en beräkning över det tagna bytet av människor och boskap.

27 Sedan skall du dela bytet i två delar mellan de krigare som deltagit i striden och hela menigheten.

28 Som skatt åt Herren skall du ta från det krigsfolk som har varit med i striden: en av var femhundrade av människor, nötboskap, åsnor och får.

29 Tag detta av deras hälft och ge det åt prästen Eleasar som en offergåva åt Herren.

30 Och från Israels barns hälft skall du ta: en av var femtionde av människor, nötboskap, åsnor, får, ja, av all boskap, och ge detta åt leviterna, som skall ha vården om Herrens tabernakel."

31 Mose och prästen Eleasar gjorde som Herren hade befallt Mose.

32 Och rovet, återstoden av det byte som krigsfolket hade tagit, utgjorde: av får 675 000,

33 av nötboskap 72 000,

34 av åsnor 61 000

35 och av människor, sådana kvinnor som inte hade legat med någon man, tillsammans 32 000.

36 Hälften av bytet, den del som tillföll dem som deltagit i striden, utgjorde: av får 337 500,

37 varav skatten åt Herren utgjorde 675 får;

38 av nötboskap 36 000, varav skatten åt Herren utgjorde 72;

39 av åsnor 30 500, varav skatten åt Herren utgjorde 61;

40 av människor 16 000, varav skatten åt Herren utgjorde 32 personer.

41 Och skatten, den för Herren bestämda gåvan, gav Mose åt prästen Eleasar, så som Herren hade befallt Mose.

42 Den hälft som tillföll Israels barn och som Mose hade avskilt från krigsfolkets del,

43 den hälft som tillföll menigheten, utgjorde: av får 337 500,

44 av nötboskap 36 000,

45 av åsnor 30 500

46 och av människor 16 000.

47 Ur den hälft som tillföll israeliterna tog Mose ut var femtionde, både av människor och boskap, och gav detta åt leviterna, som skall ha vården om Herrens tabernakel, allt så som Herren hade befallt Mose.

48 Befälhavarna över härens avdelningar, både överbefälen och underbefälen, trädde fram till Mose

49 och sade till honom: "Dina tjänare har räknat antalet krigsmän som vi har haft under vårt befäl, och ingen man fattas bland oss.

50 Därför har nu var och en av oss som en offergåva åt Herren burit fram det som han har kommit över av guldsmycken: armband, ringar, örhängen och halssmycken, detta för att bringa försoning för oss inför Herrens ansikte."

51 Mose och prästen Eleasar tog emot guldet från dem, alla slags klenoder.

52 Guldet som gavs som gåva åt Herren, från överbefälen och underbefälen, utgjorde sammanlagt 16 750 siklar.

53 Krigsfolket hade tagit byte, var och en för sig.

54 Och Mose och prästen Eleasar tog emot guldet från överbefälen och underbefälen, och bar in det i uppenbarelsetältet, för att det skulle bringa Israels barn i åminnelse inför Herrens ansikte.