Casamento

Ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren.

Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem.

Colossenses 3:18,19

Men eftersom Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen, lät han säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru, detta för att inte ge avkomma åt sin bror.

Det Onan gjorde var ont i Herrens ögon, och han dödade också honom.

Gênesis 38:9,10

26 Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden."

27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

28 Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!"

Gênesis 1:26-28

David tröstade sin hustru Bat-Seba och gick in till henne och låg med henne. Hon födde en son och han gav honom namnet Salomo. Herren älskade honom

2 Samuel 12:24

Ingen av dem skall ta till hustru en sköka eller en vanärad kvinna, och de skall inte heller ta till hustru en kvinna som blivit förskjuten av sin man, ty prästen är helgad åt sin Gud.

Levítico 21:7

Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man.

Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.

1 Coríntios 7:3,4

14 Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet.

15 Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma.

16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.

17 Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.

Colossenses 3:14-17

Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.

Colossenses 3:5

Gård och gods är ett arv från fäderna,en förståndig hustru en gåva från Herren.

Provérbios 19:14

Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.

Hebreus 13:4

Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor.

1 Tessalonicenses 5:15

Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla.

Lucas 17:27

Som en fruktsam vinstock är din hustru inne i ditt hus,som olivplantor är dina barnkring ditt bord.

Salmos 128:3

Men Herren lät farao och hans hus drabbas av stora plågor för Abrams hustru Sarajs skull.

Då kallade farao till sig Abram och sade: "Vad har du gjort mot mig! Varför berättade du inte för mig att hon är din hustru?

Gênesis 12:17,18

Hans vänstra arm vilar under mitt huvud,och hans högra arm omfamnar mig.

Cânticos 2:6

Gå till rätta med er mor, gå till rätta.Ty hon är inte min hustru,och jag är inte hennes man.Må hon skaffa bort sin otukt från sigoch sina äktenskapsbrott mellan sina bröst.

Oséias 2:2

Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den,

för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet.

Efésios 5:25,26

18 Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp.

19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?

20 Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!

1 Coríntios 6:18-20

21 Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.

22 Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom.

23 Mannen sade:"Denna är nu ben av mina benoch kött av mitt kött.Hon skall heta kvinna,ty av man har hon tagits."

24 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.

Gênesis 2:21-24

Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död, är hon fri från den lag som band henne vid mannen.

Därför kallas hon äktenskapsbryterska, om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska, om hon blir en annan mans hustru.

Romanos 7:2,3

25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den,

26 för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet.

27 Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara.

28 På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv.

29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen,

30 eftersom vi är lemmar i hans kropp.

Efésios 5:25-30

Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore era barn orena, men nu är de heliga.

1 Coríntios 7:14

för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran -

1 Timóteo 1:10

Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga.

Efésios 5:3

Det är sagt: Den som skiljer sig från sin hustru skall ge henne skilsmässobrev.

Jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

Mateus 5:31,32

1 Abrams hustru Saraj hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar.

2 Och Saraj sade till Abram: "Se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Jag kanske kan få barn genom henne." Och Abram lyssnade till Sarajs ord.

3 När Abram hade bott tio år i Kanaans land tog hans hustru Saraj sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abram.

Gênesis 16:1-3

4 Kärleken är tålig och mild,kärleken avundas inte,den skryter inte,den är inte uppblåst,

5 den uppför sig inte illa,den söker inte sitt,den brusar inte upp,den tillräknar inte det onda.

6 Den gläder sig inteöver orättfärdighetenmen har sin glädje i sanningen.

7 Den fördrar allting,den tror allting,den hoppas allting,den uthärdar allting.

1 Coríntios 13:4-7

Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man.

1 Coríntios 7:2

8 Till de ogifta och änkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir som jag.

9 Men om de inte kan leva avhållsamt skall de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.

10 De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man -

11 skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man - och en man får inte överge sin hustru.

1 Coríntios 7:8-11

Men Abia stärkte sin makt. Han tog sig fjorton hustrur och blev far till tjugotvå söner och sexton döttrar.

2 Crônicas 13:21

Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt."

Mateus 19:6

19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet,

20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror,

21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

Gálatas 5:19-21

4 Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna

5 och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött?

6 Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt."

Mateus 19:4-6

Så säger Herren, Herren: Eftersom du har varit så frikostig med din liderlighet och blottat din nakenhet när du bedrev hor med dina älskare, och på grund av alla dina vidriga avgudar, åt vilka du gav dina barns blod,

skall jag samla alla dina älskare, som du har glatt, alla som du har älskat och alla som du har hatat. Alla dessa skall jag samla mot dig från alla håll och klä av dig naken inför dem, så att de får se hela din nakenhet.

Ezequiel 16:36,37

"När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon av gästerna är mer ansedd än du.

Lucas 14:8

Och de ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder.

Apocalipse 9:21

Jubla, du ofruktsamma,du som inte har fött barn,brist ut i jubel och ropa av fröjd,du som inte har haft födslovärkar.Ty den ensamma har många barn,fler än den som har man, säger Herren.

Isaías 54:1

28 På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv.

29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen,

30 eftersom vi är lemmar i hans kropp.

Efésios 5:28-30

Om en man nyligen har tagit sig hustru, behöver han inte gå i krigstjänst eller åläggas någon annan tjänstgöring. Han skall vara fri ett år för att stanna hemma och glädja den hustru han tagit.

Deuteronômio 24:5

Mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Då sade hon: "Jag har fått en man från Herren."

Adam kände åter sin hustru, och hon födde en son som hon gav namnet Set. Hon sade: "Gud har gett mig en annan avkomling i stället för Abel, eftersom Kain dödade honom."

Gênesis 4:1,25

Den som funnit en hustru har funnit något gott,han har fått nåd ifrån Herren.

Provérbios 18:22

Må han kyssa mig med kyssar av sin mun!Ty din kärlek är mer ljuv än vin.

Cânticos 1:2

22 Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren.

23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp.

24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.

Efésios 5:22-24

3 Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt,

4 och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt.

5 Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud,

1 Tessalonicenses 4:3-5

3 Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man.

4 Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.

5 Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.

1 Coríntios 7:3-5

13 Om en man tar sig en hustru och går in till henne, men sedan får motvilja mot henne

14 och beskyller henne för skamliga ting och sprider ut ont rykte om henne och säger: "Den här kvinnan tog jag till hustru, men när jag kom in till henne, fann jag inga bevis på att hon var jungfru",

15 då skall flickans far och mor föra beviset på att hon var jungfru till de äldste i staden, där de sitter i porten.

16 Och flickans far skall säga till de äldste: "Jag gav min dotter till hustru åt den här mannen, men han har fått motvilja mot henne.

17 Och se, nu beskyller han henne för skamliga ting och säger: Jag har inte funnit något bevis på att din dotter var jungfru. Men här är beviset på att min dotter var jungfru." Och de skall breda ut klädet inför de äldste i staden.

Deuteronômio 22:13-17

Må din brunn vara välsignad,och gläd dig över din ungdoms hustru,

den älskliga hinden, den behagfulla gasellen.Må hennes barm alltid förnöja dig,hennes kärlek ständigt berusa dig.

Provérbios 5:18,19

Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet.

Colossenses 3:14

Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru,

Lucas 2:36

22 Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom.

23 Mannen sade:"Denna är nu ben av mina benoch kött av mitt kött.Hon skall heta kvinna,ty av man har hon tagits."

24 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.

Gênesis 2:22-24

Så går det den som går in till sin nästas hustru,ostraffad blir ingen som kommer henne nära.

Provérbios 6:29

Bättre bo i en vrå på taketän dela huset med en grälsjuk kvinna.

Provérbios 21:9

Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få hundrafalt igen och skall ärva evigt liv.

Mateus 19:29

4 De sade: "Mose har tillåtit att mannen skriver skilsmässobrev och skiljer sig."

5 Då sade Jesus till dem: "Därför att era hjärtan är så hårda gav han er den föreskriften.

6 Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna.

7 Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru,

8 och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött.

9 Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt."

Marcos 10:4-9

25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den,

26 för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet.

27 Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara.

Efésios 5:25-27

Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.

Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra.

Gênesis 2:24,25

Jag gläder mig storligen i Herren,min själ fröjdar sig i min Gud,ty han har klätt mig i frälsningens klädnadoch svept in mig i rättfärdighetens mantel,lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud,lik en brud som pryder sig med sina smycken.

Isaías 61:10

Dina bröst liknar ett killingpar,tvillingar av en gasell,som går i bet bland liljor.

Du har tagit mitt hjärta,du min syster, min brud.Du har tagit mitt hjärta med en enda blick,med en enda länk av kedjan kring din hals.

Cânticos 4:5,9

På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv.

Efésios 5:28

Du är alltigenom skön, min vän,på dig finns ingen fläck.

Cânticos 4:7

Människans hjärta tänker ut sin väg,men Herren är den som styr hennes steg.

Provérbios 16:9

Detta är lagen om svartsjuka, när en gift kvinna kommer på avvägar och orenar sig

eller när svartsjukans ande kommer över en man, så att han misstänker sin hustru. Han skall då ställa fram hustrun inför Herrens ansikte, och prästen skall göra med henne allt vad denna lag påbjuder.

Números 5:29,30

En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga.

Tito 1:6

Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.

Mateus 5:27,28

Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta,som ett sigill på din arm.Ty kärleken är stark som döden,dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket.Dess glöd är som eldsglöd,en Herrens låga.

De största vattenkan ej släcka kärleken,strömmar kan ej dränka den.Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken,skulle han ändå bli försmådd.

Cânticos 8:6,7

Vänd om, ni avfälliga barn, säger Herren, ty jag är er rätte herre och jag skall hämta er, en från varje stad och två från varje släkt, och föra er till Sion.

Jeremias 3:14

I fråga om det ni skrev svarar jag: Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna.

Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man.

1 Coríntios 7:1,2

32 och jag vill att ni skall vara fria från bekymmer. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren, hur han skall göra som Herren vill.

33 Den gifte är angelägen om det som tillhör världen, hur han skall vara sin hustru till lags,

34 och så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan, jungfrun, tänker på det som tillhör Herren, att hon skall vara helig både till kropp och själ, men den gifta kvinnan tänker på det som tillhör världen, hur hon skall vara sin man till lags.

1 Coríntios 7:32-34

En idog hustru är sin mans krona,en skamlös är som röta i hans ben.

Provérbios 12:4

På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.

1 Pedro 3:7

Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött.

Efésios 5:31

Till hustru skall han ta en kvinna som är jungfru.

Han får inte ta en änka eller en frånskild kvinna, eller en vanärad kvinna, en sköka, utan han skall ta en jungfru av sitt eget folk till hustru,

Levítico 21:13,14

22 Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren.

23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp.

24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.

25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den,

26 för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet.

27 Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara.

28 På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv.

29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen,

30 eftersom vi är lemmar i hans kropp.

31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött.

32 Denna hemlighet är stor - jag talar om Kristus och församlingen.

33 Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.

Efésios 5:22-33

Du skall inte blotta nakenheten hos din fars hustru, ty det är din fars nakenhet.

Du skall inte ligga med din nästas hustru, så att du genom henne orenar dig.

Levítico 18:8,20

Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren.

Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp.

Efésios 5:22,23

Herren Gud sade: "Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like."

Gênesis 2:18

Maten är till för magen och magen för maten, och båda skall Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.

Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss.

1 Coríntios 6:13,14

Om någon begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, skall den som begår äktenskapsbrott med sin nästas hustru straffas med döden, både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan.

Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld.

Levítico 20:10,13

Njut livet med en hustru som du älskar, alla dagar i ditt förgängliga liv, det som Gud ger dig under solen, ja, under alla dina förgängliga dagar. Ty detta är din lott i livet och under den möda som du gör dig under solen.

Eclesiastes 9:9

Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant,

varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

1 Coríntios 6:9,10

9 Bättre två än en, ty de får god lön för sin strävan.

10 Om de faller, kan den ene resa upp den andre. Men ve den ensamme! Om han faller, finns det inte någon som kan resa upp honom.

11 Likaså, om två sover tillsammans håller de värmen, men hur skall den ensamme hålla sig varm?

12 Där den ensamme blir övervunnen, kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt.

Eclesiastes 4:9-12

10 Då sade han: "Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid denna tid, och se, då skall din hustru Sara ha en son." Detta hörde Sara där hon stod i tältöppningen bakom honom.

11 Men Abraham och Sara var gamla och hade nått hög ålder, och Sara hade det inte längre på kvinnors vis.

12 Sara log inom sig och tänkte: "När jag nu blivit gammal, skall jag då upptändas av åtrå? Min herre är ju också gammal."

Gênesis 18:10-12

En god hustru, var finner man en sådan?Långt mer än pärlor är hon värd.

Provérbios 31:10

ty sanna och rättfärdiga är hans domar.Han har dömt den stora skökan som fördärvade jordenmed sin otukt, och han har utkrävt hämnd på henneför sina tjänares blod."

Apocalipse 19:2

Detta är början av Herrens ord genom Hosea. Herren sade till honom:"Gå och skaffa dig en sköka till hustruoch skaffa dig barn till en sköka,ty landet har bedrivit hor genom att överge Herren."

Oséias 1:2

Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Êxodo 20:17

En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare.

En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. Han skall ta väl hand om sina barn och sin familj.

1 Timóteo 3:2,12

Likaså är den utan förstånd,som förför en annans hustru.Den som gör så fördärvar sitt eget liv.

Provérbios 6:32

Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.

Efésios 5:33

Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer.

Apocalipse 2:20

Jesus reste sig upp och sade till henne: "Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?"

Hon svarade: "Nej, Herre, ingen." Då sade Jesus: "Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!"

João 8:10,11

De största vattenkan ej släcka kärleken,strömmar kan ej dränka den.Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken,skulle han ändå bli försmådd.

Cânticos 8:7

"Mästare, Mose har sagt: Om någon dör barnlös, skall hans bror gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror.

Ty vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen.

Mateus 22:24,30

En hustru är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri att gifta om sig med vem hon vill, bara det sker i Herren.

1 Coríntios 7:39

Det talas om att det förekommer otukt bland er, sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru.

Och ändå är ni uppblåsta. I stället borde ni ha blivit så bedrövade, att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets.

1 Coríntios 5:1,2

Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.

Gênesis 2:24

Om en man gifter sig med en kvinna och han sedan inte vill veta av henne, därför att han har kommit på henne med något oanständigt, och han skriver ett skilsmässobrev åt henne och ger henne det i handen och skickar bort henne från sitt hus,

Deuteronômio 24:1

Har inte han gjort dem till ett?Det som är kvar av ande tillhör honom.Och varför ett?Han söker avkomma som hör Gud till.Så tag vård om er andeoch handla inte trolöst mot er ungdoms hustru.

Jag hatar skilsmässa,säger Herren, Israels Gud,och att man höljer sig i våld som i en klädnad,säger Herren Sebaot.Så tag vård om er andeoch handla inte trolöst.

Malaquias 2:15,16

och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött?

Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt."

Mateus 19:5,6

Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, begår hon äktenskapsbrott."

Marcos 10:12

Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?

2 Coríntios 6:14

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Êxodo 20:14