Palavras de Conforto

Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne.

Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

1 Pedro 5:6,7

Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.

Hebreus 13:5

Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem.

Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta."

Apocalipse 21:3,4

Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.

2 Coríntios 1:5

Ni som fruktar Herren, lova honom,ära honom, alla Jakobs barn,bäva för honom, alla Israels barn.

Salmos 22:24

God är Herren,en tillflykt på nödens dag,han känner dem som flyr till honom.

Naum 1:7

Det är min tröst i mitt lidandeatt ditt ord håller mig vid liv.

Salmos 119:50

Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.

Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.

Mateus 11:28,29

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

2 Coríntios 5:17

Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.

Mateus 11:28

1 Herrens, Herrens Andeär över mig,ty Herren har smort migtill att predika glädjens budskap för de ödmjuka.Han har sänt migatt förbinda dem som har ett förkrossat hjärta,att ropa ut frihet för de fångnaoch befrielse för de bundna,

2 till att predika ett nådens år från Herrenoch en hämndens dag från vår Gud,för att trösta alla sörjande,

3 för att låta de sörjande i Sionfå huvudprydnad i stället för aska,glädjens olja i stället för sorg,lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande.Och de skall kallas "rättfärdighetens terebinter",planterade av Herren till hans förhärligande.

Isaías 61:1-3

Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Romanos 15:13

Han upphöjer de ringaoch hjälper de sörjande.

Jó 5:11

Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

João 14:27

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,fruktar jag intet ont,ty du är med mig.Din käpp och stav, de tröstar mig.

Salmos 23:4

Han helar dem som har förkrossade hjärtan,deras sår förbinder han.

Salmos 147:3

Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

1 Pedro 4:19

För sångmästaren. En sång av Koras söner till alamót.

Salmos 46:1

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,

han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

2 Coríntios 1:3,4

Orden i hans mun är halare än smör,men stridslust fyller hans hjärta.Hans ord är lenare än olja,ändå är de dragna svärd.

Salmos 55:22

3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,

4 han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

5 Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.

6 Om vi lider nöd, sker det för att ni skall få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, skall också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi.

7 Och det hopp vi har när det gäller er är fast, eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden, så delar ni också den tröst vi får.

2 Coríntios 1:3-7

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.

Filipenses 4:6

Herren, din Gud, bor i dig,en hjälte som frälsar.Han gläder sig över dig med lust,han tiger stilla i sin kärlek,han fröjdas över dig med jubel."

Sofonias 3:17

Som en mor tröstar sin son,skall jag trösta er.Ja, i Jerusalem skall ni bli tröstade.

Isaías 66:13

Lovsjung Herren, ni hans fromma,prisa hans heliga namn!

Salmos 30:5

Han skall döma världen med rättfärdighet,skipa rätt bland folken med rättvisa.

Salmos 9:9

Han sade:Hjärtligt kär har jag dig, Herre, min starkhet,

Salmos 18:2

När de rättfärdiga ropar hör Herren,han räddar dem ur all nöd.

Salmos 34:18

Jesus sade: "Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull

utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv.

Marcos 10:29,30

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Jeremias 29:11

16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er,

17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.

João 14:16-18

Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen."

João 16:33

Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Filipenses 4:7

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Romanos 12:2

Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna."

Apocalipse 21:5

Saliga är de som sörjer,de skall bli tröstade.

Mateus 5:4

Nu är ni också bedrövade, men jag skall se er igen, och då skall era hjärtan glädja sig, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

João 16:22

Skulle de räddas i sin ondska?Nej, slå ner folken i din vrede, Gud.

Salmos 56:8

Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad."

Deuteronômio 31:8

Ett har jag begärt av Herren,det längtar jag efter:Att få bo i Herrens husi alla mitt livs dagarför att se Herrens ljuvlighetoch betrakta hans tempel.

Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag.Han beskyddar mig i sin boning,han för mig upp på klippan.

Salmos 27:4,5

Frukta inte, ty jag är med dig,se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.Jag styrker dig, jag hjälper dig,jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Isaías 41:10