Salmos 103

1 Av David.Lova Herren, min själ,ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn!

2 Lova Herren, min själ,och glöm inte alla hans välgärningar,

3 han som förlåter dig alla dina synderoch botar alla dina sjukdomar,

4 han som återlöser ditt liv från förgängelsenoch kröner dig med nåd och barmhärtighet,

5 han som mättar ditt begär med sitt goda,så att du blir ung på nytt som en örn.

6 Herren handlar rättfärdigtoch skaffar rätt åt alla förtryckta.

7 Han lät Mose veta sina vägar,Israels barn sina gärningar.

8 Barmhärtig och nådig är Herren,sen till vrede och stor i nåd.

9 Han går inte ständigt till rättaoch vredgas inte för evigt.

10 Han handlar inte med oss efter våra synderoch lönar oss inte efter våra missgärningar.

11 Ty så hög som himlen är över jorden,så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

12 Så långt som öster är från västerlåter han våra överträdelser vara från oss.

13 Som en far förbarmar sig över barnen,så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.

14 Ty han vet hur vi är skapade,han tänker på att vi är stoft.

15 En människas dagar är som gräset,hon blomstrar som markens blommor.

16 Vinden drar fram över democh de är borta,deras plats känner dem inte längre.

17 Men Herrens nåd varar från evighet till evighetöver dem som fruktar honomoch hans rättfärdighet intill barnbarn,

18 när man håller hans förbundoch tänker på hans befallningar och följer dem.

19 Herren har ställt sin tron i himlen,hans konungavälde omfattar allt.

20 Lova Herren, ni hans änglar,ni starka hjältar som utför hans befallning,så snart ni hör ljudet av hans befallning.

21 Lova Herren, ni alla hans härskaror,ni hans tjänare som uträttar hans vilja.

22 Lova Herren, ni alla hans verk,överallt där hans välde är.Min själ, lova Herren!