Salmos 98

1 En psalm.Sjung för Herren en ny sång,ty han har gjort under.Han har vunnit seger med sin högra handoch med sin heliga arm.

2 Herren har gjort sin frälsning känd,han har uppenbarat sin rättfärdighetför hednafolkens ögon.

3 Han har tänkt på sin nåd och trofasthetmot Israels hus,hela jorden har sett vår Guds frälsning.

4 Höj jubel till Herren, alla länder!Brist ut i glädjerop och lovsjung!

5 Lovsjung Herren med harpa,med harpa och med lovsångs ljud!

6 Blås i trumpeter och horn,höj jubelrop inför konungen, Herren!

7 Må havet brusa och allt som fyller det,världen och de som bor i den.

8 Må strömmarna klappa i händernaoch bergen jubla med varandra

9 inför Herren, ty han kommerför att döma jorden.Han skall döma världen med rättfärdighetoch folken med rättvisa.