Salmos 145

1 En lovsång av David.Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung,och lova ditt namn alltid och för evigt.

2 Jag vill dagligen lova digoch prisa ditt namn alltid och för evigt.

3 Stor är Herren och högt prisad,hans storhet är outrannsaklig.

4 Ett släkte prisar för ett annat dina verkoch förkunnar dina väldiga gärningar.

5 Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrundaoch dina underbara verk.

6 Om dina väldiga gärningars makt skall man tala,och din storhet skall jag förkunna.

7 Man skall utbreda ryktet om din stora godhetoch jubla över din rättfärdighet.

8 Nådig och barmhärtig är Herren,sen till vrede och stor i nåd.

9 Herren är god mot allaoch förbarmar sig över alla sina verk.

10 Herre, alla dina verk skall tacka digoch dina fromma skall lova dig.

11 De skall tala om ditt rikes äraoch förkunna din makt.

12 De skall kungöra för människors barn dina mäktiga gärningaroch ditt rikes ära och härlighet.

13 Ditt rike är ett rike för alla evigheter,ditt herravälde varar från släkte till släkte.Herren är trofast i allt han sägeroch kärleksfull i allt han gör.

14 Herren uppehåller alla demsom är på väg att falla,han reser upp alla nerböjda.

15 Allas ögon väntar på dig,och du ger dem deras mat i rätt tid.

16 Du öppnar din handoch mättar allt levande med nåd.

17 Herren är rättfärdig i alla sina vägaroch nådig i allt han gör.

18 Herren är nära alla som åkallar honom,alla dem som åkallar honom i sanning.

19 Han gör vad de gudfruktiga begär,han hör deras rop och frälsar dem.

20 Herren bevarar alla dem som älskar honom,men alla ogudaktiga förgör han.

21 Min mun skall förkunna Herrens lov,och allt som lever skall lova hans heliga namnalltid och i evighet.