Salmos 119

1 Saliga är de som vandrar i fullkomlighet,de som lever efter Herrens undervisning.

2 Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt,de som av allt hjärta söker honom,

3 de som inte gör det som är orättutan vandrar på hans vägar.

4 Du har givit dina befallningarför att de skall hållas med all kraft.

5 O, att mina vägar vore rätta,så att jag höll dina stadgar!

6 Då skulle jag inte komma på skamnär jag tänkte på alla dina bud.

7 Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta,när jag lär känna dina rättfärdiga domslut.

8 Dina stadgar vill jag hålla,överge mig aldrig!

9 Hur kan en ung man bevara sitt liv rent?När han håller sig till ditt ord.

10 Jag söker dig av hela mitt hjärta,låt mig inte fara vilse från dina bud.

11 Jag gömmer ditt tal i mitt hjärtaför att jag inte skall synda mot dig.

12 Lovad vare du, Herre!Lär mig dina stadgar!

13 Med mina läppar förkunnar jagalla domslut från din mun.

14 Jag jublar över dina vittnesbörds vägsom över stora skatter.

15 Jag vill begrunda dina befallningaroch tänka på dina vägar.

16 Jag har min glädje i dina stadgar,jag glömmer inte ditt ord.

17 Gör väl mot din tjänare, så att jag kan levaoch hålla mig till ditt ord.

18 Öppna mina ögon,så att jag ser undren i din undervisning.

19 Jag är en främling på jorden,dölj inte dina bud för mig.

20 Min själ är sönderkrossadav ständig längtan efter dina domslut.

21 Du straffar de övermodiga, de förbannade,dem som far vilse från dina bud.

22 Tag bort ifrån mig smälek och förakt,ty jag tar vara på dina vittnesbörd.

23 Om än furstar sitter och rådslår mot migbegrundar din tjänare dina stadgar.

24 Dina vittnesbörd är min glädje,de är mina rådgivare.

25 Min själ ligger nertryckt i stoftet,håll mig vid liv efter ditt ord.

26 Jag talade om dina vägaroch du svarade mig.Lär mig dina stadgar.

27 Lär mig förstå dina befallningars väg,så vill jag begrunda dina under.

28 Min själ gråter av bedrövelse,upprätta mig efter ditt ord.

29 Låt lögnens väg vara långt ifrån migoch ge mig av nåd din undervisning.

30 Sanningens väg har jag valt,dina domslut har jag ställt framför mig.

31 Jag håller mig till dina vittnesbörd,låt mig inte komma på skam, Herre.

32 Jag vill löpa på dina budords väg,ty du tröstar mitt hjärta.

33 Visa mig, Herre, dina stadgars väg,så vill jag akta på den ända till slutet.

34 Ge mig förståndså att jag tar vara på din undervisningoch håller fast vid den av allt mitt hjärta.

35 Led mig på dina budords stig,ty jag gläder mig åt den.

36 Vänd mitt hjärta till dina vittnesbördoch inte till orätt vinning.

37 Vänd bort mina ögonså att de inte ser efter förgängliga ting,håll mig vid liv på dina vägar.

38 Uppfyll vad du har sagt till din tjänareså att han fruktar dig.

39 Vänd bort ifrån mig den vanära som jag fruktar,ty dina domslut är goda.

40 Jag längtar efter dina befallningar,håll mig vid liv genom din rättfärdighet.

41 Låt din nåd komma över mig, Herre,och din frälsning enligt ditt tal,

42 så att jag kan svara den som hånar mig,ty jag förtröstar på ditt ord.

43 Ryck aldrig bort sanningens ord från min mun,ty jag hoppas på dina domslut.

44 Jag vill alltid ge akt på din undervisning,alltid och i evighet.

45 Låt mig gå fram på rymlig plats,ty jag begrundar dina befallningar.

46 Jag vill tala om dina vittnesbörd inför kungaroch jag skall inte komma på skam.

47 Jag har min glädje i dina bud,som jag älskar.

48 Jag lyfter mina händer mot dina bud,som jag älskar,jag vill begrunda dina stadgar.

49 Tänk på ordet till din tjänare,ty du har givit mig hopp.

50 Det är min tröst i mitt lidandeatt ditt ord håller mig vid liv.

51 De fräcka hånar mig ständigt,men jag viker ej från din undervisning.

52 Jag tänker på dina domslut i gången tid, Herre,och jag blir tröstad.

53 Glödande vrede kommer över migför de ogudaktigas skull,därför att de överger din undervisning.

54 Dina stadgar är lovsånger för migi det hus där jag bor.

55 Jag tänker om natten på ditt namn, Herre,jag ger akt på din undervisning.

56 Det har förunnats migatt akta på dina befallningar.

57 Du är min del, Herre,jag har sagt att jag vill hålla dina ord.

58 Av hela mitt hjärta bönfaller jag inför dig:Var mig nådig enligt ditt ord!

59 Jag ger akt på var jag gåroch vänder mina fötter till dina vittnesbörd.

60 Jag skyndar mig och dröjer inteatt hålla dina bud.

61 De ogudaktigas snaror omger mig,men jag glömmer ej din undervisning.

62 Mitt i natten stiger jag upp för att tacka digför dina rättfärdiga domslut.

63 Jag sluter mig till alla som fruktar dig,till dem som håller dina befallningar.

64 Din nåd, Herre, uppfyller jorden,lär mig dina stadgar.

65 Du gör gott mot din tjänare, Herre,enligt ditt ord.

66 Lär mig gott förstånd och kunskap,ty jag litar på dina bud.

67 Innan jag fick lida for jag vilse,men nu tar jag vara på ditt ord.

68 Du är god och gör det goda,lär mig dina stadgar.

69 De fräcka ljuger om mig,men jag vill av allt hjärtata dina befallningar i akt.

70 Deras hjärtan är okänsliga som fett,men jag har min glädje i din undervisning.

71 Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad,så att jag fick lära mig dina stadgar.

72 Din muns undervisning är bättre för migän tusentals stycken guld och silver.

73 Dina händer har gjort mig och format mig,ge mig förstånd så att jag kan lära mig dina bud.

74 De som fruktar dig skall se mig och glädjas,ty jag hoppas på ditt ord.

75 Herre, jag vet att dina domslut är rättfärdigaoch att du tillrättavisat mig i trofasthet.

76 Låt din nåd vara min tröst,så som du har lovat din tjänare.

77 Låt din barmhärtighet komma över migså att jag får leva,ty din undervisning är min glädje.

78 Låt de fräcka komma på skam,ty utan orsak har de gjort mig orätt,men jag vill begrunda dina befallningar.

79 Låt dem som fruktar digoch känner dina vittnesbördvända sig till mig.

80 Må jag av hela mitt hjärta följa dina stadgar,så att jag inte kommer på skam.

81 Min själ längtar efter din frälsning,jag hoppas på ditt ord.

82 Mina ögon längtar efter ditt tal,jag frågar: "När skall du trösta mig?"

83 Ty jag är som en vinlägel i rök,men jag glömmer ej dina stadgar.

84 Hur få är inte din tjänares dagar!När skall du hålla dom över mina förföljare?

85 De fräcka gräver gropar för mig,de som lever i strid med din undervisning.

86 Alla dina bud är trofasthet.Utan orsak förföljer man mig. Hjälp mig!

87 De har nästan utplånat mig från jorden,men jag överger inte dina befallningar.

88 Håll mig vid liv enligt din nåd,jag vill ta vara på din muns vittnesbörd.

89 För evigt, Herre,står ditt ord fast i himlen.

90 Från släkte till släkte varar din trofasthet,du har grundat jorden och den består.

91 Enligt dina domslut består den än i dag,ty allting måste tjäna dig.

92 Om inte din undervisning varit min glädje,hade jag förgåtts i mitt elände.

93 Jag skall aldrig glömma dina befallningar,ty genom dem håller du mig vid liv.

94 Jag är din, fräls mig,ty jag begrundar dina befallningar.

95 De ogudaktiga vaktar på migför att förgöra mig,men jag aktar på dina vittnesbörd.

96 På all fullkomlighet har jag sett en gräns,men ditt bud är omätligt i vidd.

97 Hur kär har jag inte din undervisning!Hela dagen begrundar jag den.

98 Dina bud gör mig visare än mina fiender,ty för evigt är de hos mig.

99 Jag är klokare än alla mina lärare,ty jag begrundar dina vittnesbörd.

100 Jag är förståndigare än de gamla,ty jag tar dina befallningar i akt.

101 Jag håller mina fötter borta från alla onda vägarför att ta vara på ditt ord.

102 Jag viker ej från dina domslut,ty du undervisar mig.

103 Hur ljuvligt smakar inte ditt tal!Det är sötare än honung för min mun.

104 Genom dina befallningar får jag förstånd,därför hatar jag alla lögnens vägar.

105 Ditt ord är mina fötters lyktaoch ett ljus på min stig.

106 Jag har svurit och hållit min ed:Att följa dina rättfärdiga domslut.

107 Jag plågas svårt,Herre, håll mig vid liv enligt ditt ord!

108 Låt min muns frivilliga offerglädja dig, Herre,lär mig dina domslut.

109 Mitt liv är ständigt i min hand,men jag glömmer ej din undervisning.

110 De ogudaktiga lägger ut snaror för mig,men jag far ej vilse från dina befallningar.

111 Jag har dina vittnesbördtill min eviga arvedel,de är mitt hjärtas fröjd.

112 Jag har vänt mitt hjärtatill att göra efter dina stadgar,alltid, ända till slutet.

113 Jag hatar dem som vacklar hit och dit,men din undervisning älskar jag.

114 Du är mitt beskydd och min sköld,jag hoppas på ditt ord.

115 Vik bort ifrån mig, ni onda,jag vill ta min Guds bud i akt.

116 Uppehåll mig enligt ditt tal,så att jag får leva.Låt mig inte komma på skam med mitt hopp.

117 Stöd mig så att jag blir frälstoch ständigt kan betrakta dina stadgar.

118 Du förkastar alla dem som far vilsefrån dina stadgar,ty de är falska och svekfulla.

119 Alla ogudaktiga på jordenkastar du bort som slagg,därför har jag dina vittnesbörd kära.

120 Av fruktan för dig ryser mitt kött,jag bävar för dina domar.

121 Jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt,överlämna mig inte åt mina förtryckare.

122 Tag dig an din tjänares sakoch låt det gå honom väl,låt inte de fräcka förtrycka mig.

123 Mina ögon längtar efter din frälsning,efter din rättfärdighets ord.

124 Handla med din tjänare enligt din nådoch lär mig dina stadgar.

125 Jag är din tjänare,ge mig förståndså att jag lär känna dina vittnesbörd.

126 Det är tid för Herren att handla,ty de har gjort din undervisning om intet.

127 Därför älskar jag dina budmer än guld, ja, mer än fint guld.

128 Därför håller jag alla dina befallningar för rätta,jag hatar lögnens alla vägar.

129 Underbara är dina vittnesbörd,därför tar min själ dem i akt.

130 När dina ord öppnas, ger de ljusoch skänker förstånd åt enkla människor.

131 Jag spärrar upp min mun och flämtar,ty jag längtar ivrigt efter dina bud.

132 Vänd dig till mig och var mig nådig,så som du gör med dem som älskar ditt namn.

133 Gör mina steg fasta genom ditt tal,låt ingen synd bli mig övermäktig.

134 Befria mig från människors förtryck,jag vill hålla fast vid dina befallningar.

135 Låt ditt ansikte lysa över din tjänareoch lär mig dina stadgar.

136 Strömmar av tårar rinner från mina ögon,därför att man inte tar vara på din undervisning.

137 Herre, du är rättfärdig,dina domslut är rättvisa.

138 Du har givit befallning om dina vittnesbördi rättfärdighet och stor trofasthet.

139 Jag förtärs av brinnande nit,därför att mina ovänner glömmer dina ord.

140 Ditt tal är fullkomligt rent,din tjänare älskar det.

141 Jag är ringa och föraktad,men jag glömmer ej dina befallningar.

142 Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet,din undervisning är sanning.

143 Nöd och ångest har gripit mig,men dina bud är min glädje.

144 Dina vittnesbörd är rättfärdiga för evigt,ge mig förstånd, så att jag får leva.

145 Jag ropar av allt hjärta. Svara mig, Herre!Jag vill ta dina stadgar i akt.

146 Jag ropar till dig, fräls mig,jag vill ta vara på dina vittnesbörd.

147 Jag kommer tidigt i gryningen och ropar,jag hoppas på dina ord.

148 Jag håller mig vaken under nattens väkterför att begrunda vad du sagt.

149 Hör min röst enligt din nåd,Herre, håll mig vid liv enligt ditt domslut.

150 Nära är de som jagar efter onda gärningar,de som är långt ifrån din undervisning.

151 Nära är också du, Herre,och alla dina bud är sanning.

152 Sedan länge vet jag genom dina vittnesbördatt du har fastställt dem för evig tid.

153 Se till mitt lidande och rädda mig,ty jag glömmer ej din undervisning.

154 Utför min sak och återlös mig,håll mig vid liv enligt ditt ord.

155 Frälsningen är fjärran från de ogudaktiga,ty de frågar inte efter dina stadgar.

156 Herre, din barmhärtighet är stor,håll mig vid liv enligt dina domslut.

157 Mina förföljare och ovänner är många,men jag viker ej från dina vittnesbörd.

158 När jag ser de trolösa känner jag leda vid dem,därför att de inte håller sig till ditt tal.

159 Se hur kära jag har dina befallningar,Herre, håll mig vid liv enligt din nåd.

160 Summan av ditt ord är sanning,dina rättfärdiga domslut är eviga.

161 Furstar förföljer mig utan orsak,men mitt hjärta fruktar ditt ord.

162 Jag jublar över ditt tallik den som vinner stort byte.

163 Jag hatar och avskyr lögnen,men din undervisning älskar jag.

164 Jag prisar dig sju gånger om dagenför dina rättfärdiga domslut.

165 Stor frid äger de som älskar din undervisning,ingenting kan få dem på fall.

166 Jag väntar efter din frälsning, Herre,och handlar efter dina bud.

167 Min själ håller fast vid dina vittnesbörd,de är mig mycket kära.

168 Jag håller fast vid dina befallningar och vittnesbörd,ja, du känner alla mina vägar.

169 Herre, mitt rop kommer inför dig,ge mig förstånd enligt ditt ord.

170 Min bön kommer inför ditt ansikte,rädda mig enligt ditt tal.

171 Mina läppar flödar över av lov,ty du lär mig dina stadgar.

172 Min tunga prisar ditt ord,ty alla dina bud är rättfärdiga.

173 Din hand hjälper mig,ty jag har valt dina befallningar.

174 Jag längtar efter din frälsning, Herre,din undervisning är min glädje.

175 Låt min själ leva, så skall jag lova dig,låt dina domslut hjälpa mig.

176 Jag har gått vilse som ett förlorat får.Sök upp din tjänare,ty jag har inte glömt dina bud.