Salmos 4

1 För sångmästaren, till stränginstrument. En psalm av David.

2 Svara mig när jag ropar,du min rättfärdighets Gud.När jag är trängd, ger du mig utrymme.Var mig nådig och hör min bön.

3 Ni barn till höga herrar,hur länge skall ni kränka min heder?Hur länge skall ni älska tomhetoch fara efter lögn? Sela.

4 Ni skall veta hur förunderligtHerren tar sig an den fromme.Herren hör när jag ropar till honom.

5 Grips ni av vrede, så synda inte!Tänk efter i era hjärtan under nattens vilaoch var stilla. Sela.

6 Bär fram rätta offeroch förtrösta på Herren.

7 Många säger: "Vem kan låta oss se det goda?"Herre, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss!

8 Du har skänkt mitt hjärta glädje,mer än då man får säd och vin i mängd.I frid kan jag lägga mig ner och sova,ty du, Herre, du låter mig bo i trygghet.