Isaías 23

1 Profetia om Tyrus.Jämra er, ni fartyg från Tarsis,ty det är ödelagt, utan hus och utan ingång.Från kitteernas land når dem budskapet om detta.

2 Sitt stumma, ni kustlandets invånare!Köpmän från Sidon, sjöfarande män, uppfyllde dig.

3 Av Sihors säd och Nilflodens skördarskaffade du dig förtjänstgenom att fara över stora vatten och driva handel.Du blev en marknadsplats för folken.

4 Stå där med skam, Sidon,ty havet har sagt, ja, havets fäste säger:"Jag har inte haft födslosmärtor,inte fött barn,inte fött upp unga män eller fostrat jungfrur."

5 När ryktet kommer till Egypten,bävar man vid nyheterna om Tyrus.

6 Drag bort till Tarsis och jämra er,ni kustlandets invånare.

7 Är detta er glada stad från forna dagar?Hennes fötter skall bära henne långt bort för att bo där.

8 Vem har beslutat detta om Tyrus,hon som delade ut kronor,hade köpmän som var furstaroch handelsmän som var stormän på jorden?

9 Herren Sebaot har beslutat detför att slå ner all stolt härlighetoch ödmjuka alla stormän på jorden.

10 Bred ut dig över ditt land som Nilfloden,du Tarsis dotter.Du bär ingen boja mer.

11 Han räckte ut sin hand över havet,han kom kungariken att skaka.Herren befallde att Kanaans fästen skulle ödeläggas.

12 Han sade: "Du skall aldrig mer jubla,du kränkta jungfru, du Sidons dotter.Stå upp och drag bort till kitteernas land.Men inte heller där skall du få ro.

13 Se på kaldeernas land.Detta folk finns inte mer.Assyrierna gav detta land åt ökendjur.De uppförde sina belägringstorn,rev ner palatsen i landetoch förvandlade det till en grushög.

14 Jämra er, ni Tarsisskepp,ty er befästning är förstörd."

15 På den dagen skall Tyrus vara bortglömt i sjuttio år, lika länge som en kungs dagar. Men efter sjuttio år skall det gå med Tyrus som i visan om skökan:

16 "Tag din harpa och gå omkring i staden,du bortglömda sköka.Spela vackert och sjung flitigt,så att du blir ihågkommen."

17 Ty efter sjuttio år skall Herren se till Tyrus, och hon skall åter ta emot skökolön och bedriva otukt med jordens alla länder i hela världen.

18 Men hennes handelsvinst och hennes lön skall helgas åt Herren. Det skall inte lagras eller läggas undan, utan hennes vinst skall gå till dem som bor inför Herrens ansikte för att de skall ha tillräckligt med mat och vackra kläder.