Isaías 60

1 Stå upp, var ljus,ty ditt ljus kommer,och Herrens härlighet går upp över dig.

2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken,men över dig skall Herren gå upp,hans härlighet skall uppenbaras över dig.

3 Hednafolk skall vandra i ditt ljusoch kungar i glansen som går upp över dig.

4 Lyft dina ögon och se dig omkring:Alla samlas och kommer till dig.Dina söner kommer fjärran ifrån,dina döttrar bärs fram på armen.

5 Då skall du se det och stråla av fröjd,ditt hjärta skall bäva och vidga sig.Ty havets rikedomar skall föras till dig,folkens skatter skall tillfalla dig.

6 Skaror av kameler skall övertäcka dig,unga kameler från Midjan och Efa.Från Saba skall de alla komma,guld och rökelse skall de bära.De skall förkunna Herrens lov.

7 Alla Kedars hjordar skall samlas till dig,Nebajots baggar skall stå till din tjänst.Till mitt välbehag skall de offras på mitt altare,och min härlighets hus skall jag förhärliga.

8 Vilka är dessa som kommer farande som moln,lika duvor som flyger till sitt duvslag?

9 Ty kustländerna väntar på mig,och främst kommer Tarsis skeppför att föra dina söner hem från fjärran land.De för med sig silver och guldåt Herrens, din Guds, namn, åt Israels Helige,ty han förhärligar dig.

10 Främlingar skall bygga upp dina murar,och deras kungar skall betjäna dig.Ty jag slog dig i min vrede,men i min nåd förbarmar jag mig över dig.

11 Dina portar skall ständigt hållas öppna- varken dag eller natt skall de stängas -så att folkens rikedomar kan föras till digoch deras kungar föras med i tåget.

12 Ty det hednafolk eller rikesom inte vill tjäna dig skall förgås.Ja, sådana hednafolk skall i grund förgöras.

13 Libanons härlighet skall komma till dig,både cypress och platan och buxbom,för att pryda platsen där min helgedom är.Jag vill göra platsen för mina fötter härlig.

14 Bugande skall dina förtryckares söner komma till dig,de som föraktade dig skall alla falla ner för dina fötter.Och de skall kalla dig " Herrens stad","Israels Heliges Sion".

15 I stället för att du var övergiven och hatad,så att ingen ville ta vägen genom dig,skall jag göra dig till härlighet för evigt,till en fröjd från släkte till släkte.

16 Du skall dia hednafolkens mjölk,ja, kungabröst skall du dia.Då skall du förstå att jag, Herren, är din frälsare,att den Starke i Jakob är din återlösare.

17 Jag skall låta guld komma i stället för koppar,silver i stället för järn,koppar i stället för träoch järn i stället för sten.Jag skall sätta friden till din överhet,rättfärdigheten till din härskare.

18 Man skall inte mer höra talas om våld i ditt landeller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser,utan du skall kalla dina murar för frälsningoch dina portar för lovsång.

19 Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen,månen skall inte mer lysa dig med sitt sken.Herren skall vara ditt eviga ljus,din Gud skall vara din härlighet.

20 Din sol skall inte mer gå ner,din måne inte mer avta,ty Herren skall vara ditt eviga ljus,och dina sorgedagar skall upphöra.

21 Då skall alla i ditt folk vara rättfärdigaoch för evigt besitta landet,som ett skott av min plantering,som ett verk av mina händer, för att förhärliga mig.

22 Av den minste skall det bli tusen,av den ringaste ett stort folk.Jag, Herren, skall med hast låta detta ske,när dess tid kommer.