Isaías 65

1 Jag låter mig sökas av demsom inte frågade efter mig,jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig.Till ett folk som inte åkallade mitt namn sade jag:"Här är jag, här är jag."

2 Hela dagen har jag räckt ut mina händermot ett trotsigt folk,som vandrar på den väg som inte är god,som följer sina egna tankar,

3 ett folk som ständigt kränker migrakt i ansiktet.De bär fram offer i trädgårdaroch tänder offereld på tegelaltaren,

4 de har sitt tillhåll bland gravaroch tillbringar nätter i undangömda nästen,äter svinkött och har oren mat i sina kärl.

5 De säger: "Håll dig för dig själv!Kom inte nära mig, för jag är heligare än du."De är som rök i min näsa,en eld som brinner hela dagen.

6 Se, det står skrivet inför mig:Jag skall inte tiga,förrän jag har givit vedergällning,ja, vedergällning i deras famn,

7 både för deras egna missgärningaroch för deras fäders, säger Herren.De som tände offereld på bergenoch hånade mig på höjderna.Jag skall mäta upp i deras famnlönen för vad de tidigare har gjort.

8 Så säger Herren:Liksom man säger om en druvklasenär det finns saft i den:"Fördärva den inte, det finns välsignelse i den",så skall också jag göra för mina tjänares skull:Jag skall inte fördärva dem alla.

9 Jag skall låta en avkomma gå ut från Jakob,från Juda en arvinge till mina berg.Ty mina utvalda skall besitta landet,mina tjänare skall bo där.

10 För mitt folk, som frågar efter mig,skall Saron bli en betesmark för fåroch Akors dal en lägerplats för nötboskap.

11 Men ni som överger Herrenoch glömmer mitt heliga berg,ni som dukar bord åt Gadoch häller upp blandat vin åt Meni,

12 er har jag bestämt åt svärdet.Ni skall alla få böja er ner för att slaktas,därför att ni inte svarade när jag kallade,inte hörde när jag talade.Ni gjorde det som var ont i mina ögonoch valde det som misshagade mig.

13 Därför säger Herren Herren så:Se, mina tjänare skall äta, men ni skall hungra,mina tjänare skall dricka, men ni skall törsta,mina tjänare skall jubla, men ni skall stå med skam,

14 mina tjänare skall jubla i sitt hjärtas fröjd,men ni skall ropa i ert hjärtas plågaoch jämra er i förtvivlan.

15 Ni skall överlämna ert namn åt mina utvaldatill att användas som en förbannelse,och Herren Herren skall döda dig.Men åt sina tjänare skall han ge ett annat namn.

16 Den som då välsignar sig i landetskall välsigna sig vid Sanningens Gud, och den som avlägger ed i landetskall svärja vid Sanningens Gud.Ty de förra bedrövelserna är då glömdaoch dolda för mina ögon.

17 Se, jag skapar nya himlar och en ny jord,och man skall inte mer komma ihåg det förgångnaeller tänka på det.

18 Men fröjda er och jubla till evig tidöver det som jag skapar,ty se, jag skapar Jerusalem till jubeloch dess folk till fröjd.

19 Jag skall jubla över Jerusalem,fröjda mig över mitt folk.Där skall inte mer höras gråt eller klagan.

20 Där skall inte mer finnas spädbarnsom lever endast några dagar,inte heller gamla män som ej uppnår sina dagars mått.Den som dör vid hundra års ålderär en ung man,och först vid hundra års ålderskall syndaren drabbas av förbannelsen.

21 De skall bygga husoch få bo i dem,plantera vingårdaroch få äta deras frukt.

22 När de bygger hus,skall andra inte bo i dem,när de planterar något,skall andra inte äta av det.Som ett träds ålderskall mitt folks ålder bli,mina utvalda skall länge få njuta av sina händers verk.

23 De skall inte arbeta förgäves,inte heller föda barn till en bråd död,ty de är en avkomma, välsignad av Herren,och deras efterkommande tillsammans med dem.

24 Det skall ske att innan de ropar skall jag svara,medan de ännu talar skall jag höra.

25 Vargar skall gå i bet med lamm,lejon skall äta halm som oxar,och stoft skall vara ormens föda.Ingenstans på mitt heliga berg skall de göra något onteller skadligt, säger Herren.