Isaías 44

1 Men hör nu,du min tjänare Jakob,du Israel som jag har utvalt.

2 Så säger Herren, han som skapade dig,han som formade dig redan i moderlivetoch som hjälper dig:Frukta inte, du min tjänare Jakob,du Jesurun som jag har utvalt.

3 Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstaroch strömmar över det torra.Jag skall utgjuta min Ande över dina barn,min välsignelse över dina avkomlingar,

4 så att de växer upp mitt ibland det gröna gräset,som pilträd vid vattenbäckar.

5 Då skall en säga: "Jag tillhör Herren ",en annan åberopa Jakobs namn,en tredje skriva på sin hand: " Herrens egen"och bruka Israel som ett ärenamn.

6 Så säger Herren, Israels Konung,och hans Återlösare, Herren Sebaot:Jag är den förste och jag är den siste,förutom mig finns ingen Gud.

7 Vem är som jag?Låt honom ta till orda,ja, lägga fram för mig vad som har häntalltsedan jag insatte det gamla folket,och vad som skall komma,ja, låt dem berätta vad som kommer att ske.

8 Frukta inte och var inte förskräckta.Har jag inte för länge sedan låtit er höra om dettaoch förkunnat det?Ni är ju mina vittnen.Finns det någon Gud förutom mig?Nej, det finns ingen annan klippa, jag vet ingen.

9 De som tillverkar avgudar är alla idel tomhet,deras kära gudar kan inte hjälpa.Deras egna vittnen ser inget och förstår inget.Därför måste de komma på skam.

10 Vem vill forma en gud och gjuta ett belätesom inte är honom till någon nytta?

11 Se, hela deras sällskap skall komma på skam.Konsthantverkarna är ju själva bara människor.Låt dem alla samlas och träda fram.De skall då alla komma på skam med förskräckelse.

12 Smeden tar sitt verktyg och bearbetar smidet i glöden,han formar det med hammareoch bearbetar det med kraftig arm.Blir han hungrig förlorar han sin kraft.Dricker han inte vatten blir han matt.

13 Träsnidaren spänner ut sitt mätsnöreoch gör märken på trästycket med sitt ritstift.Han formar det med stämjärnoch märker ut det med passaren.Han gör det likt en mansbild,en vacker människogestalt att sättas i ett hus.

14 Man fäller cedrar åt sig och tar stenek och vanlig ekoch väljer bland skogens träd.Man planterar lärkträd åt sig, och regnet ger dem växt.

15 Detta har människorna till bränsle.Man tar av veden och värmer sig med den,man tänder på den och bakar bröd.Men man tillverkar också en gud av den och tillber denna.Man gör av träet en avgudabild och faller ner för den.

16 En del av träet bränner man upp i eld.Över en annan del lagar man kött till att äta,steker sin stek och äter sig mätt.Sedan värmer man sig och säger:"Gott, nu är jag varm, nu njuter jag av brasan."

17 Men av det som är kvar gör man en gud, en avgudabild.För den faller man ner och tillber.Man bönfaller inför den och säger:"Rädda mig, för du är min gud."

18 Dessa människor vet ingenting och förstår ingenting,ty deras ögon är tillslutna, så att de inte ser,och deras hjärtan, så att de ingenting begriper.

19 Ingen har så mycken eftertanke,så mycket vett eller förstånd att han säger:"En del av det har jag bränt upp i eld,på kolen har jag bakat bröd och stekt kött och har nu ätit.Skulle jag då av resten göra en avskyvärd avgud?Skulle jag falla ner för ett stycke trä?"

20 Den som lever av askaär förledd av ett vilselett hjärta,så att han inte kan rädda sin själ eller tänka:"Är det inte lögn det jag håller i min högra hand?"

21 Tänk på detta, du Jakob,du Israel, ty du är min tjänare.Jag har format dig, du är min tjänare.Israel, du blir inte bortglömd av mig.

22 Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln,dina synder som en sky.Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig.

23 Jubla ni himlar, ty Herren har gjort det,höj glädjerop, ni jordens djup,brist ut i jubel, ni berg,du skog med alla dina träd.Ty Herren har återlöst Jakob,han visar sin härlighet i Israel.

24 Så säger Herren, din återlösare,han som format dig alltifrån moderlivet:Jag, Herren, är den som har gjort allt,den som ensam har spänt ut himlenoch brett ut jordenVem var med mig?

25 Jag är den som gör lögnprofeternas tecken om intetoch gör spåmännen till dårar,den som låter de visa komma till kortaoch gör deras kunskap till dårskap,

26 men som bekräftar sin tjänares ordoch fullbordar sina sändebuds råd.Jag är den som säger om Jerusalem:"Det skall bli bebott"och om Juda städer:"De skall bli uppbyggda.Jag skall resa upp deras ruiner."

27 Jag är den som säger till havsdjupet: "Torka ut!Dina strömmar skall jag låta sina."

28 Jag är den som säger om Koresh:"Han är min herde,han skall fullborda allt det jag vill.Han skall säga om Jerusalem:Det skall bli uppbyggt,och till templet:Din grund skall bli lagd på nytt."