Isaías 61

1 Herrens, Herrens Andeär över mig,ty Herren har smort migtill att predika glädjens budskap för de ödmjuka.Han har sänt migatt förbinda dem som har ett förkrossat hjärta,att ropa ut frihet för de fångnaoch befrielse för de bundna,

2 till att predika ett nådens år från Herrenoch en hämndens dag från vår Gud,för att trösta alla sörjande,

3 för att låta de sörjande i Sionfå huvudprydnad i stället för aska,glädjens olja i stället för sorg,lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande.Och de skall kallas "rättfärdighetens terebinter",planterade av Herren till hans förhärligande.

4 De skall bygga upp gamla ruiner,upprätta tidigare ödelagda platser.De skall åter bygga upp de ödelagda städerna,platser som har legat öde släkte efter släkte.

5 Främlingar skall stå redo att föra era hjordar i bet,utlänningar skall åt er bruka era åkrar och vingårdar.

6 Och ni skall kallas " Herrens präster",man skall säga om er: "Vår Guds tjänare".Ni skall få njuta av hednafolkens skatteroch berömma er av deras härlighet.

7 För er skam skall ni få dubbelt igen,och de som förödmjukades skall nu jubla över sin del.Därför skall de få en dubbel lott i sitt land,evig glädje skall de få.

8 Ty jag, Herren, älskar det rättaoch hatar orättfärdigt rov.Jag skall ge dem deras lön i trofasthetoch sluta ett evigt förbund med dem.

9 Deras släkte skall bli känt bland hednafolken,deras avkomma bland folkslagen.Alla som ser dem skall förståatt de är släktet som Herren har välsignat.

10 Jag gläder mig storligen i Herren,min själ fröjdar sig i min Gud,ty han har klätt mig i frälsningens klädnadoch svept in mig i rättfärdighetens mantel,lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud,lik en brud som pryder sig med sina smycken.

11 Ty liksom jorden låter sina växter spira framoch en trädgård låter sin sådd växa upp,så skall Herren Herren låta rättfärdighet och lovsångväxa upp inför alla hednafolk.