Isaías 45

1 Så säger Herren till sin smorde,till Koresh som jag har fattat vid hans högra handför att slå ner folken inför honom,lossa bältet från kungars höfteroch öppna dörrar för honom,så att inga portar mer är stängda:

2 Själv skall jag gå framför dig,höjderna skall jag jämna ut.Kopparportarna skall jag sprängaoch järnbommarna skall jag bryta sönder.

3 Jag skall ge dig skatter som är dolda i mörkretoch hemliga rikedomar,för att du skall inse att jag är Herren,som kallar dig vid ditt namn,jag, Israels Gud.

4 För min tjänare Jakobs skull,för Israels skull, min utvalde,kallade jag dig vid namn.Jag gav dig ett ärenamn,fastän du inte kände mig.

5 Jag är Herrenoch det finns ingen annan.Utom mig finns ingen Gud.Jag spände bältet om ditt liv,fastän du inte kände mig,

6 för att man skulle förståbåde i öster och västeratt det inte finns någon utom mig.Jag är Herren och det finns ingen annan.

7 Jag danar ljuset och skapar mörkret,jag ger lycka och skapar olycka.Jag, Herren, gör allt detta.

8 Låt det drypa från ovan, ni himlar,må rättfärdighet strömma ner från skyarna.Må jorden öppna sig och ge frälsning som frukt,ja, må den låta rättfärdighet växa upp.Jag, Herren, skapar detta.

9 Ve den som tvistar med sin Skapare,- du, en lerskärva bland jordens lerskärvor!Säger leret till den som formar det:"Vad gör du?"Säger ditt verk:"Han har inga händer"?

10 Ve den som säger till en far:"Vad avlar du?"och till en kvinna:"Vad föder du fram?"

11 Så säger Herren,Israels Helige, som också är hans Skapare:Fråga mig om det som skall komma.Låt mig ha omsorgom mina söner och mina händers verk.

12 Det är jag som har gjort jordenoch skapat människorna på den.Det är mina händer som har spänt ut himlen,och hela dess här har jag givit befallning.

13 Det är jag som har uppväckt honomoch alla hans vägar skall jag göra jämna.Han skall bygga upp min stad och släppa mina fångar fria,men inte för betalning eller mutor,säger Herren Sebaot.

14 Så säger Herren:Vad egyptierna har skaffat sig genom arbeteoch nubiernas och Sebas resliga folk med handel,det skall allt gå över i din hand och höra till dig.De skall följa efter dig, i kedjor skall de gå.Och de skall falla ner inför dig och rikta sin bön till dig:"Endast hos dig är Gud, och det finns ingen mer,ingen annan Gud."

15 Du är sannerligen en Gud som döljer sig,du Israels Gud, du Frälsare.

16 De kommer alla på skam och måste blygas,alla avgudamakarna måste skämmas.

17 Men Israel blir frälst genom Herrenmed en evig frälsning.Aldrig i evighet skall ni komma på skamoch behöva blygas.

18 Ty så säger Herren,han som har skapat himlen,han som ensam är Gud,som har format jorden och gjort den.Han som har berett denhar inte skapat den till att vara ödeutan format den till att bebos:Jag är Herren, och det finns ingen annan.

19 I hemlighet har jag inte talatpå en mörk plats på jorden.Jag har inte sagt till Jakobs avkomlingar:"Förgäves skall ni söka mig."- Jag är Herren, som talar sanningoch förkunnar vad som är rätt.

20 Samla er då och kom hit,träd fram nisom räddats från folken.De har inget förstånd,de som bär omkring sina träbelätenoch ber till en gud som inte kan frälsa.

21 Tag till orda och lägg fram er sak!Ja, låt dem tillsammans rådslå.Vem har sedan lång tid låtit er höra dettaoch för längesedan förkunnat det?Har inte jag, Herren, gjort det?Och det finns ingen Gud utom mig,jag, en rättfärdig Gud som frälsar,ingen utom mig.

22 Vänd er till mig och bli frälsta,ni jordens alla ändar,ty jag är Gud och det finns ingen annan.

23 Jag har svurit vid mig själv,ett sanningsord har utgått från min mun,ett ord som inte skall tas tillbaka:För mig skall alla knän böja sig.Alla tungor skall ge mig sin ed

24 och säga om mig:Endast i Herren är rättfärdighet och styrka.Till honom skall man komma,och alla som varit förbittrade på honom skall blygas.

25 I Herren skall hela Israels släkt ha sin rättfärdighet,de skall berömma sig av honom.