Bíblia

22 Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom.

23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.

24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.

1 Coríntios 1:22-24

predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.

2 Timóteo 4:2

30 Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: "Förstår du vad du läser?"

31 Mannen svarade: "Hur skulle jag kunna det, om inte någon vägleder mig?" Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom.

32 Skriftstället som han läste var detta: Liksom ett får som förs borttill att slaktas,och liksom ett lamm som är tystinför den som klipper det,öppnade han inte sin mun.

Atos 8:30-32

14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?

15 Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet:Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet.

16 Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger:Herre, vem trodde vår predikan?

17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

Romanos 10:14-17

Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.

Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.

Romanos 1:16,17

Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun."

Mateus 4:4

Judarna där var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så.

Atos 17:11

Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

1 Coríntios 1:21

Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom.

Atos 8:35

Ty Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och leva efter den och att lära ut lag och rätt i Israel.

Esdras 7:10

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Hebreus 4:12

Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här.

Mateus 10:7

6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium,

7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium.

8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.

9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.

Gálatas 1:6-9

Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.

Romanos 15:4

Och Herrens ord kom till Sakarja. Han sade:

Zacarias 7:8

Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.

João 17:17

Liksom regnet och snön faller från himlenoch inte återvänder dit,förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbaroch ger säd till att såoch bröd till att äta,

så skall det vara med ordetsom går ut från min mun.Förgäves skall det inte vända tillbaka till migutan att ha verkat vad jag vill,och utfört det vartill jag har sänt ut det.

Isaías 55:10,11

För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok.

Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Apocalipse 22:18,19

Hur kan en ung man bevara sitt liv rent?När han håller sig till ditt ord.

Salmos 119:9

Summan av ditt ord är sanning,dina rättfärdiga domslut är eviga.

Salmos 119:160

Då kom Herrens ord till Elia. Han sade:

1 Reis 17:8

Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig.

João 5:39

Herrens ord kom till Jeremia. Han sade:

Jeremias 33:19

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet,

för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

2 Timóteo 3:16,17

12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.

13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord.

14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

1 Coríntios 2:12-14

Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.

1 Coríntios 1:17

Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning.

Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

2 Pedro 1:20,21

1 Herrens, Herrens Andeär över mig,ty Herren har smort migtill att predika glädjens budskap för de ödmjuka.Han har sänt migatt förbinda dem som har ett förkrossat hjärta,att ropa ut frihet för de fångnaoch befrielse för de bundna,

2 till att predika ett nådens år från Herrenoch en hämndens dag från vår Gud,för att trösta alla sörjande,

3 för att låta de sörjande i Sionfå huvudprydnad i stället för aska,glädjens olja i stället för sorg,lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande.Och de skall kallas "rättfärdighetens terebinter",planterade av Herren till hans förhärligande.

Isaías 61:1-3

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Mateus 24:35

men Herrens ord förbliri evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er.

1 Pedro 1:25

15 och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.

16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet,

17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

2 Timóteo 3:15-17

Herrens ord, som kom till Joel, Petuels son.

Joel 1:1

Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.

2 Timóteo 2:15

18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden.

19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Mateus 28:18-20

Fortsätt att föreläsa Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer.

1 Timóteo 4:13

Till dem gick Paulus som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån Skrifterna

och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: "Denne Jesus som jag predikar för er, han är Messias."

Atos 17:2,3

25 Han sade till dem: "Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt.

26 Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet?"

27 Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.

Lucas 24:25-27

Allt Guds ord är rent från slagg,han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom.

Lägg ingenting till hans ord,så att han beslår dig med lögn.

Provérbios 30:5,6

Då kom Herrens ord till Jesaja. Han sade:

Isaías 38:4

och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått,

och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv - något som också sker med de övriga Skrifterna.

2 Pedro 3:15,16

Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

1 Pedro 2:9

Denna profetia innehåller Herrens ord till Israel genom Malaki.

Malaquias 1:1