Bom Dia

Hör mig när jag ropar om hjälp,du min konung och min Gud,ty till dig ber jag.

Salmos 5:3

Mitt hjärta är frimodigt, Gud,mitt hjärta är frimodigt,jag vill sjunga och lovprisa.

Salmos 57:8

En psalm, en sång för sabbats- dagen.

Det är gott att tacka Herrenoch att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

Salmos 92:1,2

22 Herrens nåd är det att det inte är ute med oss,ty det är inte slut med hans barmhärtighet.

23 Den är var morgon ny,ja, stor är din trofasthet.

24 Herren är min del, det säger mig min själ,därför står mitt hopp till honom.

Lamentações 3:22-24

1 Sjung för Herren en ny sång,sjung för Herren, hela jorden!

2 Sjung för Herren, lova hans namn,kungör hans frälsning dag efter dag!

3 Förkunna hans ära bland hednafolken,bland alla folk hans under!

Salmos 96:1-3

Men jag skall se ditt ansikte i rättfärdighet,jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar.

Salmos 17:15

Så din säd om morgonenoch låt inte din hand vila om kvällen,ty du vet inte vilket som lyckas bäst, det ena eller det andra,eller om båda är lika bra.

Eclesiastes 11:6

De strövar omkring efter födaoch gnyr om de inte blir mätta.

Salmos 59:16

En lovsång av David.Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung,och lova ditt namn alltid och för evigt.

Jag vill dagligen lova digoch prisa ditt namn alltid och för evigt.

Salmos 145:1,2

Känner man i mörkret dina under,din rättfärdighet i glömskans land?

Salmos 88:13

Detta är den dag som Herren har gjort,låt oss på den jubla och vara glada!

Salmos 118:24

Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade.

1 Tessalonicenses 5:10

Hur kär har jag inte din undervisning!Hela dagen begrundar jag den.

Salmos 119:97

Djup ropar till djupvid dånet av dina vattenfall.Alla dina svallande böljorgår fram över mig.

Salmos 42:8

Du stillar havens brus,deras böljors brus och folkens larm.

Salmos 65:8

Medan det ännu är natt stiger hon uppoch sätter fram mat åt sitt husfolk,åt tjänarinnorna deras bestämda del.

Provérbios 31:15

Herrens nåd är det att det inte är ute med oss,ty det är inte slut med hans barmhärtighet.

Den är var morgon ny,ja, stor är din trofasthet.

Lamentações 3:22,23

24 Herren välsigne digoch bevare dig.

25 Herren låte sitt ansikte lysa över digoch vare dig nådig.

26 Herren vände sitt ansikte till digoch give dig frid.

Números 6:24-26

Älska inte sömn, för då blir du fattig,håll dina ögon öppna, så får du tillräckligt med bröd.

Provérbios 20:13

Mätta oss med din nåd när morgonen gryr,så att vi får jubla och vara gladai alla våra dagar.

Salmos 90:14

Låt mig om morgonen erfara din nåd,ty jag förtröstar på dig.Visa mig den väg jag skall gå,till dig upplyfter jag min själ.

Salmos 143:8

De strövar omkring efter födaoch gnyr om de inte blir mätta.

Men jag vill sjunga om din maktoch jubla var morgon över din nåd.Ty du är en borg för mig,en tillflykt när jag är i nöd.Min styrka, dig vill jag lovsjunga,ty du, Gud, är min borg, min nåds Gud.

Salmos 59:16,17

Herre, var oss nådig, vi väntar på dig.Bli du vår arm var morgon,vår frälsning i nödens tid.

Isaías 33:2

Herren Herren har givit mig en tunga med lärdom,så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte.Han väcker var morgon mitt öra,han väcker det till att höra på lärjungasätt.

Isaías 50:4

Herre, du förde min själ upp ur dödsriket,du tog mig levande tillbaka,bort från dem som farit ner i graven.

Lovsjung Herren, ni hans fromma,prisa hans heliga namn!

Salmos 30:4,5

Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.

Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

Gênesis 1:4,5

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.

2 Pedro 1:19

Lovsjung Herren, ni hans fromma,prisa hans heliga namn!

Salmos 30:5