Juízo

Säg därför till Israels barn: Jag är Herren. Jag skall föra er ut från tvångsarbetet hos egyptierna och rädda er från slaveriet under dem och jag skall återlösa er med uträckt arm och genom stora straffdomar.

Êxodo 6:6

30 Jesus svarade: "Denna röst kom inte för min skull utan för er skull.

31 Nu går en dom över världen. Nu skall denna världens furste kastas ut.

32 Och när jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig."

João 12:30-32

Fäll därför inte någon dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter, och då skall var och en få sitt beröm av Gud.

1 Coríntios 4:5

21 Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill.

22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen,

23 för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.

24 Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.

25 Amen, amen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv.

26 Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv.

27 Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson.

28 Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst

29 och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom.

30 Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.

31 Om jag själv vittnar om mig, är mitt vittnesbörd inte giltigt.

João 5:21-31

1 Den som är svag i tron skall ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter.

2 En har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker.

3 Den som äter skall inte förakta den som inte äter, och den som inte äter skall inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom.

4 Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt.

Romanos 14:1-4

Två mig ren från min missgärning,rena mig från min synd.

Salmos 51:4

1 Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga:"Halleluja! Frälsningen och äranoch makten tillhör vår Gud,

2 ty sanna och rättfärdiga är hans domar.Han har dömt den stora skökan som fördärvade jordenmed sin otukt, och han har utkrävt hämnd på henneför sina tjänares blod."

3 Än en gång sade de: "Halleluja!" Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter.

Apocalipse 19:1-3

7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.

8 Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom:

9 om synd, ty de tror inte på mig,

João 16:7-9

Sion hör det och gläder sig,Juda döttrar jublar över dina domar, Herre.

Salmos 97:8

Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen,med allt som är fördolt,vare sig det är gott eller ont.

Eclesiastes 12:14

Alla snidade verk har de förstörtmed yxa och bila.

De har satt eld på din helgedom,ända till grunden har de orenat ditt namns boning.

Salmos 74:6,7

Då sade mannen: "Jag tror, Herre." Och han tillbad honom.

Jesus sade: "Till en dom har jag kommit i världen, för att de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda."

João 9:38,39

Den natten skall jag gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egypten, både människor och boskap. Och över Egyptens alla gudar skall jag hålla dom. Jag är Herren.

Êxodo 12:12

12 Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud.

13 Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er i stället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller.

14 Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent.

Romanos 14:12-14

Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?

1 Pedro 4:17

2 Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er.

3 Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?

4 Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga?

Mateus 7:2-4