Liberdade

Låt mig gå fram på rymlig plats,ty jag begrundar dina befallningar.

Salmos 119:45

Hur är det alltså? Skall vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte!

Romanos 6:15

Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning.

Tiago 1:25

Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud.

1 Pedro 2:16

Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket.

Gálatas 5:1

Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar,

och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

João 8:31,32

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Romanos 8:1,2

Herrens Ande är över mig,ty han har smort migtill att predika glädjens budskapför de fattiga.Han har sänt mig för att ropa utfrihet för de fångnaoch syn för de blinda,för att ge de betryckta frihet

Lucas 4:18

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärtaoch frälsar dem som har en bedrövad ande.

Salmos 34:19

21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om,

22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.

23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

Romanos 3:21-24

Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er,

och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.

Atos 13:38,39

Ni som älskar Herren, hata det onda.Han bevarar sina frommas själar,ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

Salmos 97:10

Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

2 Coríntios 3:17

Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.

João 8:36

1 Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen.

2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt.

3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er.

4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.

5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.

8 Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.

João 15:1-8

Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv.

Romanos 6:22

Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender,

Colossenses 1:21

Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.

Gálatas 5:13

Hjälp oss, du vår frälsnings Gud,för ditt namns äras skull!Rädda oss och förlåt oss våra synderför ditt namns skull!

Salmos 79:9

Gud i sin heliga boningär de faderlösas faderoch änkors försvarare,

Salmos 68:6

Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om

att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.

Romanos 8:20,21

I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud.

Efésios 3:12

Herrens, Herrens Andeär över mig,ty Herren har smort migtill att predika glädjens budskap för de ödmjuka.Han har sänt migatt förbinda dem som har ett förkrossat hjärta,att ropa ut frihet för de fångnaoch befrielse för de bundna,

Isaías 61:1

1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

3 Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden.

4 Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.

Romanos 8:1-4

Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig.

1 Coríntios 6:12