Maria

Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: "Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt.

Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan."

Lucas 2:34,35

Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.

Lucas 2:19

26 I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud

27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria.

28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Lucas 1:26-28

Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas?

Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta?"

Mateus 13:55,56

3 När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: "De har inget vin."

4 Jesus svarade: "Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit."

5 Hans mor sade till tjänarna: "Gör vad han än säger till er."

João 2:3-5

48 När föräldrarna fick se honom blev de bestörta, och hans mor sade till honom: "Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig."

49 Då sade han till dem: "Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min Fader?"

50 Men de förstod inte vad han sade till dem.

51 Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han var alltid lydig mot dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta.

Lucas 2:48-51

31 Hans mor och hans bröder kom och stannade utanför. De sände bud till honom för att kalla på honom.

32 Folkhopen som satt omkring honom sade: "Se, din mor och dina bröder står här utanför och frågar efter dig."

33 Han svarade: "Vem är min mor och vilka är mina bröder?"

34 Och han såg på dem som satt omkring honom och sade: "Här ser ni min mor och mina bröder!

35 Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor."

Marcos 3:31-35

46 Då sade Maria:"Min själ prisar Herren,

47 och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare.

48 Ty han har sett till sintjänarinnas ringhet.Och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig.

49 Stora ting har den Mäktigegjort med migoch heligt är hans namn.

50 Hans barmhärtighet vararfrån släkte till släkteöver dem som fruktar honom.

51 Han har utfört väldiga gärningar med sin arm.Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen.

52 Härskare har han störtatfrån deras troner,och ringa män har han upphöjt.

53 Hungriga har han mättatmed sitt goda,och rika har han skickattomhänta bort.

54 Han har tagit sig ansin tjänare Israeloch tänkt på att visasin barmhärtighet

55 mot Abraham och hans barn,till evig tid,efter sitt löfte till våra fäder."

Lucas 1:46-55

Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande.

Mateus 1:18

30 Då sade ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud.

31 Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.

32 Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron.

33 Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut."

Lucas 1:30-33

4 Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit

5 för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande.

6 När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda.

7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.

Lucas 2:4-7

Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder.

Atos 1:14

25 Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria från Magdala.

26 När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: "Kvinna, se din son."

27 Sedan sade han till lärjungen: "Se din mor." Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.

João 19:25-27