Nova Aliança

11 Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand.

12 Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen.

13 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod.

Efésios 2:11-13

16 Där det finns ett testamente, måste det tillkännages att den som har upprättat det är död.

17 Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever.

18 Därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod.

19 När Mose hade förkunnat alla lagens bud för hela folket, tog han blodet från kalvar och bockar tillsammans med vatten, scharlakansröd ull och isop och stänkte på själva bokrullen och på allt folket.

20 Han sade: Detta är förbundets blod, det förbund som Gud har befallt er att hålla.

Hebreus 9:16-20

17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.

19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.

20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.

21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

2 Coríntios 5:17-21

4 En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus,

5 inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud.

6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

2 Coríntios 3:4-6

31 Se, dagar skall komma, säger Herren,då jag skall sluta ett nytt förbundmed Israels hus och med Juda hus,

32 inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäderden dag då jag tog dem vid handenoch förde dem ut ur Egyptens land -det förbund med mig som de brötfastän jag var deras rätte herre -säger Herren.

33 Nej, detta är det förbundsom jag efter denna tid skall sluta med Israels hus,säger Herren:Jag skall lägga min lag i deras inreoch skriva den i deras hjärtan.Jag skall vara deras Gudoch de skall vara mitt folk.

34 Då skall de inte mer behöva undervisa varandra,ingen sin broder och säga:"Lär känna Herren!"Ty alla skall känna migfrån den minste bland dem till den störste,säger Herren.Ty jag skall förlåta deras missgärningaroch deras synder skall jag inte mer komma ihåg.

Jeremias 31:31-34

hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet.

Hebreus 9:14,15

1 Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram.

2 Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete.

3 Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder.

4 Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder.

Hebreus 10:1-4

Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

1 João 4:10

Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: "Drick alla av den.

Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

Mateus 26:27,28

När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna.

Hebreus 8:13

Så är också det förbund som Jesus har gått i borgen för mycket bättre.

Hebreus 7:22

På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er.

Lucas 22:20

Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften.

Ty om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för ett andra.

Hebreus 8:6,7