K

Amor

37 А Той му каза: ?Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум."

38 Това е най-голямата и първа заповед.

39 А втора, подобна на нея, е тази: ?Да възлюбиш ближния си както себе си."

Mateus 22:37-39

13 И така, остават тези трите: вяра, надежда и любов; но най-голямата от тях е любовта.


15 Може ли жена да забрави кърмачето си, да не се смили над рожбата на утробата си? Дори и тези да забравят, Аз пак няма да те забравя!

16 Ето, на дланите Си съм те врязал, стените ти са винаги пред Мен.


15 Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.


9 Любовта да бъде без лицемерие; отвращавайте се от злото и се дръжте здраво за доброто;


9 Любовта да бъде без лицемерие; отвращавайте се от злото и се дръжте здраво за доброто;

10 горещо се обичайте един друг с братска обич; изпреварвайте се да си отдавате почит един на друг.


13 Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си.


40 А Царят в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мен сте го направили.


35 Но вие любете неприятелите си, правете добро и давайте назаем, без да очаквате да получите назад, и наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите.


8 Не дължете на никого нищо освен взаимна любов; защото, който люби другиго, е изпълнил закона.


30 и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила!"

31 А ето втората, (подобна на нея): "Да възлюбиш ближния си като себе си!" Друга заповед, по-голяма от тези, няма.


1 (По слав. 135) Славете ГОСПОДА, защото е благ — защото милостта Му е вечна!


2 И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.


37 А Той му каза: ?Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум."

38 Това е най-голямата и първа заповед.

39 А втора, подобна на нея, е тази: ?Да възлюбиш ближния си както себе си."

40 На тези две заповеди висят целият закон и пророците.


7 Възлюбени, да се любим един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога.

8 Който не люби, не познава Бога, защото Бог е любов.


4 Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее,

5 не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не мисли зло,


16 По това познахме любовта, че Той отдаде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да отдадем живота си за братята.

17 Но ако някой има благата на този свят и види, че брат му е в нужда, а заключи сърцето си от него, как обитава в него Божията любов?

18 Дечица, да не любим с думи, нито с език, а с дело и истина.


7 Възлюбени, да се любим един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога.


5 И нека Господ упъти сърцата ви към Божията любов и в Христовата твърдост.


19 Ние любим, защото първо Той възлюби нас.


9 Както Отец възлюби Мен, така и Аз възлюбих вас; стойте в Моята любов.

10 Ако пазите Моите заповеди, ще стоите в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Своя Отец и стоя в Неговата любов.


23 Възлюбете ГОСПОДА, всички Негови светии! ГОСПОД запазва верните, а отплаща изобилно на онзи, който се държи гордо.


44 Но Аз ви казвам: обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят,


14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство.


12 Това е Моята заповед: да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.


38 Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили,

39 нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Иисус, нашия Господ.


12 Омразата предизвиква раздори, а любовта покрива всички провинения.


7 Дори и много води не могат да угасят любовта, нито порои да я потопят. Ако човек би дал цялото богатство на дома си за любов, съвсем биха го презряли.


8 Дай ми да чуя рано милостта Ти, защото на Теб се уповавам; покажи ми пътя, по който трябва да ходя, защото към Теб издигам душата си.


14 Всичко у вас да става с любов.


10 горещо се обичайте един друг с братска обич; изпреварвайте се да си отдавате почит един на друг.


13 като си претърпявате един на друг и един на друг си прощавате, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие.

14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство.


9 А както е писано: "Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които Го любят."


3 Милост и истина да не те оставят — вържи ги около шията си, напиши ги на плочата на сърцето си.

4 Така ще намериш благоволение и благоразумие пред Бога и хората.


14 Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, стои в смърт.


16 И ние сме познали и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който стои в любовта, стои в Бога, и Бог – в него.

17 В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, защото, както е Той, така сме и ние в този свят.

18 В любовта няма страх, а съвършената любов изгонва страха, защото в страха има наказание, но който се страхува, не е станал съвършен в любовта.


11 Защото това е посланието, което чухте отначало: да се любим един друг;


8 Който не люби, не познава Бога, защото Бог е любов.


8 Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.


14 Защото целият закон се изпълнява в една дума, в тази: ?Да любиш ближния си както себе си."


16 да ви даде според богатствата на Неговата слава да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек,

17 чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че, вкоренени и основани в любовта,


11 Възлюбени, понеже Бог така ни възлюби, то и ние сме длъжни да любим един другиго.


9 И за това се моля: любовта ви да изобилства все повече и повече с познаване и всякакво разбиране,

10 за да разпознавате най-доброто и да бъдете искрени и без препънка за Деня на Христос,

11 изпълнени с плода на правдата, който е чрез Иисус Христос, за слава и хвала на Бога.


4 Понеже ти беше скъпоценен пред очите Ми и почетен, и Аз те възлюбих, затова давам хора за теб и племена — за живота ти.


2 със съвършено смирение и кротост, и дълготърпение, като си претърпявате един на друг с любов


16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.


21 Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби, ще бъде възлюбен от Моя Отец, и Аз ще го възлюбя и ще му явя Себе Си.

22 Юда, не Искариотски, Му каза: Господи, по коя причина ще явиш Себе Си на нас, а не на света?

23 Иисус в отговор му каза: Ако Ме люби някой, ще пази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим жилище у него.

24 Който не Ме люби, не пази думите Ми; а словото, което слушате, не е Мое, а на Отца, който Ме е пратил.


12 И така, всяко нещо, което желаете да правят хората на вас, така и вие правете на тях; защото това е законът и пророците.


12 Никой никога не е видял Бога; но ако любим един другиго, Бог обитава в нас и Неговата любов е съвършена в нас.


21 И тази заповед имаме от Него: който люби Бога, да люби и брат си.


16 И ние сме познали и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който стои в любовта, стои в Бога, и Бог – в него.


25 Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,

26 за да я освети, като я очисти с водно умиване чрез словото,


19 Ние любим, защото първо Той възлюби нас.

20 Ако каже някой: Любя Бога, а мрази брат си, той е лъжец; защото, който не люби брат си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял.


4 Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее,

5 не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не мисли зло,

6 не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,

7 всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.


1 Вижте каква любов ни е дал Отец – да се наречем Божии деца; а такива и сме. Затова светът не ни познава, защото Него не позна.


34 Нова заповед ви давам: да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.

35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.


8 Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.


9 В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него.

10 В това се състои любовта – не че ние възлюбихме Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за нашите грехове.


20 Ако каже някой: Любя Бога, а мрази брат си, той е лъжец; защото, който не люби брат си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял.


3 Защото това е любов към Бога – да пазим Неговите заповеди; и заповедите Му не са тежки.


Bíblia Online

Versículos por Tema

Antigo Testamento