K

Encorajamento

7 Но ние имаме това съкровище в съдове от пръст, за да бъде превъзходството на силата от Бога, а не от нас.

8 Угнетявани сме отвсякъде, но не сме съкрушени; в недоумение сме, но не до отчаяние;

9 гонени сме, но не сме изоставени; поваляни сме, но не сме унищожени;

10 винаги носещи в тялото си умирането на (Господ) Иисус, за да се яви в тялото ни и животът на Иисус.

11 Защото ние, живите, винаги сме предавани на смърт заради Иисус, за да се яви и животът на Иисус в нашата смъртна плът;

2 Coríntios 4:7-11

15 Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!


17 И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!


28 Не се бойте от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а по-скоро се бойте от Онзи, който може и душа, и тяло да погуби в пъкъла.


2 И Бог говори на Израил в нощно видение и каза: Якове, Якове! А той отговори: Ето ме.


13 Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва.


22 Възложи товара си на ГОСПОДА и Той ще те подпре; не ще допусне до века да се поклати праведният.


12 Защото, ако има готовност, тя се приема според това, което има човек, а не според това, което няма.


7 и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.


16 Затова ние не се обезсърчаваме; но дори и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.


7 Защото Бог ни е дал дух не на плахост, а на сила, любов и себевладеене.


33 Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб, но дерзайте: Аз победих света.


9 И ГОСПОД ще бъде прибежище на угнетените, прибежище във времена на скръб.

10 Които познават Твоето Име, ще се уповават на Теб, защото Ти, ГОСПОДИ, не си изоставил тези, които Те търсят.


8 И чух гласа на Господа, който казваше: Кого да изпратя? И кой ще отиде за Нас? И казах: Ето ме, изпрати мен.


24 и нека внимаваме един за друг, за да се поощряваме към любов и добри дела,

25 като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг, и то толкова повече, колкото повече виждате, че Денят наближава.


6 в което вие се радвате, макар и за малко време да поскърбите сега, ако е потребно, в различни изкушения,


1 (По слав. 45) За първия певец. Псалм на Кореевите синове. По аламот. Песен. Бог ни е убежище и сила, винаги готова помощ във беди,

2 затова няма да се уплашим дори и да се поклати земята, дори и планините да паднат в морето,

3 дори да бучат и да се вълнуват водите му, дори да се тресат планините от надигането му! (Села.)


20 И Давид каза на сина си Соломон: Бъди силен и смел и действай! Не се бой и не се страхувай, защото ГОСПОД Бог, моят Бог, е с теб. Той няма да те остави и няма да те напусне, докато цялото дело за службата на ГОСПОДНИЯ дом не бъде завършено.


8 Аз ще те наставя и ще те науча за пътя, по който трябва да вървиш, ще те съветвам, над теб ще бъде окото Ми.


3 Когато съм в страх, на Теб ще се уповавам.

4 В Бога — ще хваля словото Му — в Бога съм положил упованието си. Няма да се уплаша, какво ще ми стори човек?


13 Бдете! Стойте твърдо във вярата! Бъдете мъжествени! Бъдете силни!


17 Защото нашата временна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна пълна слава за нас,


28 Елате при Мен всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка.


17 И нека бъде върху нас благоволението на ГосподА, нашия Бог, и утвърждавай над нас делото на ръцете ни! Да, утвърждавай делото на нашите ръце!


27 Мир ви оставям; Моя мир ви давам: Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.


17 И Иисус им каза: Елате след Мен, и Аз ще ви направя да станете ловци на хора.

18 И те веднага оставиха мрежите и Го последваха.


11 Затова се насърчавайте помежду си и се изграждайте един друг, както и правите.


23 Във всеки труд има полза, а бърборенето с устни води само до бедност.


5 Не се отдавайте на сребролюбие, задоволявайте се с това, което имате, защото Бог е казал: ?Никак няма да те оставя и никак няма да те напусна."

6 Така че ние смело можем да кажем: ?Господ ми е помощник, няма да се убоя; какво ще ми стори човек?"


1 Потърсен бях от онези, които не питаха за Мен, намерен бях от онези, които не Ме търсеха. Казах: Ето Ме! ето Ме! — на народ, който не беше наречен с Името Ми.


11 И така, като познаваме страха от Господа, убеждаваме хората, а за Бога сме открити; надявам се още, че и за вашите съвести сме открити.

12 И не препоръчваме себе си отново на вас, а ви даваме повод да се хвалите с нас, за да го използвате срещу онези, които се хвалят с това, което е на лице, а не с това, което е на сърце.

13 Защото, ако сме излезли извън себе си, то е заради Бога; или ако сме разумни, то е заради вас.

14 Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че ако един е умрял за всичките, тогава и всичките са умрели;

15 и че Той умря за всички, така че тези, които живеят, да не живеят вече за себе си, а за Този, който за тях е умрял и е бил възкресен.

16 Затова, отсега нататък ние не познаваме никого по плът; дори и да сме познавали Христос по плът, пак сега вече не Го познаваме така.

17 И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!

18 А всичко е от Бога, който ни примири със Себе Си чрез (Иисус) Христос и ни даде служение на примирение,

19 тоест, че Бог беше в Христос и примири света със Себе Си, като не счете на хората прегрешенията им, и че вложи в нас словото на примирението.

20 И така, от страна на Христос ние сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от страна на Христос: примирете се с Бога,

21 който за нас направи грешен Онзи, който не знаеше грях, за да станем ние в Него праведни пред Бога.


13 И кой ще ви стори зло, ако сте станали ревностни за доброто?

14 Но ако пострадате за правдата, блажени сте; а „от тяхното заплашване не се бойте, и не се смущавайте."


1 (По слав. 26) Псалм на Давид. ГОСПОД е светлина моя и спасение мое — от кого ще се уплаша? ГОСПОД е крепост на живота ми — от кого ще се ужася?


4 Не бой се, защото няма да бъдеш посрамена, и не се смущавай, защото няма да бъдеш опозорена; защото ще забравиш срама от младостта си и няма вече да помниш позора на вдовството си.


17 ГОСПОД, твоят Бог, е сред теб. Силният ще те спаси, ще се весели за теб с радост, ще мълчи в любовта си, ще ликува за теб с песен.


38 А Мария каза: Ето Господната слугиня; нека ми бъде, както ти си казал. И ангелът си отиде от нея.


6 като съм уверен точно в това, че Онзи, който е започнал едно добро дело във вас, ще го завърши докрай до Деня на Иисус Христос.


8 И ГОСПОД, Той е, който върви пред теб; Той ще бъде с теб; няма да отстъпи от теб и няма да те остави. Не се бой и не се страхувай.


4 Понеже ти беше скъпоценен пред очите Ми и почетен, и Аз те възлюбих, затова давам хора за теб и племена — за живота ти.


4 Дори да ходя през долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен. Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.


24 Дерзайте и нека сърцето ви се укрепи, всички вие, които се надявате на ГОСПОДА!


11 И Божият Ангел ми каза насън: Якове! И аз отговорих: Ето ме.


10 не бой се, защото Аз съм с теб; не се страхувай, защото Аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подпра с праведната Си десница,


2 Когато минаваш през водите, Аз ще бъда с теб; и през реките — няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали.


9 Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; не се плаши и не се страхувай, защото ГОСПОД, твоят Бог, е с теб, където и да отидеш!


6 Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога.

7 Но на вас и космите на главата са всички преброени. Не се бойте, вие сте по-скъпи от много врабчета.


11 Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, заявява ГОСПОД, мисли на мир, а не на зло, да ви дам бъдеще и надежда.


18 В любовта няма страх, а съвършената любов изгонва страха, защото в страха има наказание, но който се страхува, не е станал съвършен в любовта.


3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, Отец на милостите и Бог на всяка утеха,

4 който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която и ние сме утешавани от Бога.


6 Бъдете силни и смели, не се бойте и не се страхувайте от тях; защото ГОСПОД, твоят Бог, Той е, който върви с теб. Той няма да отстъпи от теб и няма да те остави.


5 И нека Бог на търпението и на утехата ви даде да бъдете единомислени помежду си според Христос Иисус,


16 И народът отговори и каза: Далеч да бъде от нас да оставим ГОСПОДА, за да служим на други богове!

17 Защото ГОСПОД, нашият Бог, е, който изведе нас и бащите ни от египетската земя, от дома на робството, и който извърши тези големи знамения пред очите ни и ни запази през целия път, по който вървяхме, и сред всичките народи, през които минахме.


11 Защото копнея да ви видя, за да ви предам някой духовен дар за вашето утвърждаване,

12 тоест, за да се утеша заедно с вас, всеки чрез вярата, която е в другия – и вашата, и моята.


5 Не бой се, защото Аз съм с теб! От изток ще доведа потомството ти и от запад ще те събера.


2 Нека всеки от нас да угажда на ближния си за негово добро, за изграждането му.


58 Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилствайте винаги в Господното дело, като знаете, че в Господа вашият труд не е напразен.


14 Чакай ГОСПОДА, бъди смел и нека се укрепи сърцето ти! Да! Чакай ГОСПОДА!


31 но онези, които чакат ГОСПОДА, ще подновят силата си, ще се издигат като орли. Ще тичат и няма да отслабнат, ще ходят и няма да се уморят.


8 Винаги слагам ГОСПОДА пред себе си, понеже е отдясно ми, няма да се поклатя.


11 Тогава Ангелът ГОСПОДЕН му извика от небето и каза: Аврааме, Аврааме! И той каза: Ето ме.


1 (По слав. 120) Песен на изкачванията. Ще повдигна очите си към хълмовете. Откъде ще дойде помощта ми?

2 Помощта ми идва от ГОСПОДА, който е направил небето и земята.


10 А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му каза във видение: Анание! А той каза: Ето ме, Господи.


16 Тогава Илий повика Самуил и каза: Самуиле, сине мой. А той каза: Ето ме.


31 И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?


4 А като видя ГОСПОД, че свърна да види, Бог го извика изсред къпината и каза: Мойсей, Мойсей! И той каза: Ето ме.


Bíblia Online

Versículos por Tema

Antigo Testamento