K

Palavras de Conforto

6 И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно,

7 и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.

1 Pedro 5:6,7

5 Не се отдавайте на сребролюбие, задоволявайте се с това, което имате, защото Бог е казал: ?Никак няма да те оставя и никак няма да те напусна."


3 И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с хората и Той ще обитава с тях; и те ще бъдат Негов народ и Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог.

4 Той ще избърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, няма да има вече нито жалеене, нито писък, нито болка; първото премина.


5 Защото, както изобилстват в нас страданията на Христос, така и нашата утеха изобилства чрез Христос.


24 Защото не е презрял и не се е отвърнал от скръбта на оскърбения, нито е скрил лицето Си от него; а послуша, когато той извика към Него.


7 ГОСПОД е добър, Той е сила в ден на бедствие и познава тези, които се уповават на Него.


50 Това е моята утеха в нещастието ми — че Твоята дума ме съживи.


28 Елате при Мен всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка.

29 Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен, защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите почивка за душите си.


17 И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!


28 Елате при Мен всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка.


1 Духът на Господ БОГ е на Мен, защото ГОСПОД Ме е помазал да благовествам на бедните; изпратил Ме е да превържа съкрушените по сърце, да проглася освобождение на пленниците и отваряне на затвора на вързаните;

2 да проглася благоприятната ГОСПОДНА година и деня на възмездието от нашия Бог; да утеша всички наскърбени;

3 да наредя за наскърбените в Сион; да им дам венец вместо пепел, масло на радост — вместо плач, облекло на хваление — вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от ГОСПОДА за Негова прослава.


13 И нека Бог на надеждата ви изпълни с всякаква радост и мир във вярата, така че да се преумножава надеждата ви чрез силата на Светия Дух.


11 Възвишава смирените и издига в безопасност нажалените.


27 Мир ви оставям; Моя мир ви давам: Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.


4 Дори да ходя през долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен. Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.


3 Изцелява съкрушените по сърце и превързва раните им.


19 Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.


1 (По слав. 45) За първия певец. Псалм на Кореевите синове. По аламот. Песен. Бог ни е убежище и сила, винаги готова помощ във беди,


3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, Отец на милостите и Бог на всяка утеха,

4 който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която и ние сме утешавани от Бога.


22 Възложи товара си на ГОСПОДА и Той ще те подпре; не ще допусне до века да се поклати праведният.


3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, Отец на милостите и Бог на всяка утеха,

4 който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която и ние сме утешавани от Бога.

5 Защото, както изобилстват в нас страданията на Христос, така и нашата утеха изобилства чрез Христос.

6 И ако ни притесняват, това е за вашата утеха и спасение; или ако ни утешават, това е за вашата утеха (и спасение), която действа, като устоявате на същите страдания, които понасяме и ние.

7 И надеждата ни за вас е твърда, като знаем, че както сте участници в страданията, така сте и в утехата.


6 Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение;


17 ГОСПОД, твоят Бог, е сред теб. Силният ще те спаси, ще се весели за теб с радост, ще мълчи в любовта си, ще ликува за теб с песен.


13 Като един, когото утешава майка му, така Аз ще ви утеша; и ще се утешите в Ерусалим.


5 Защото гневът Му е за миг, а благоволението Му е за живот; вечер пренощува плач, а сутринта е радост.


9 И ГОСПОД ще бъде прибежище на угнетените, прибежище във времена на скръб.


2 ГОСПОД е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на когото се уповавам, щит мой и рогът на спасението ми, висока моя кула.


18 ГОСПОД е близо до съкрушените по сърце и спасява сломените по дух.


29 Иисус каза: Истина ви казвам: няма човек, който да е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или деца, или ниви заради Мен и заради благовестието,

30 и да не получи сега, в това време, сто пъти повече къщи и братя, и сестри, и майки, и деца, и ниви, заедно с гонения, а в идващия свят – вечен живот.


11 Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, заявява ГОСПОД, мисли на мир, а не на зло, да ви дам бъдеще и надежда.


16 И Аз ще помоля Отца и Той ще ви даде друг Застъпник, който ще бъде с вас до века –

17 Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото нито Го вижда, нито Го познава; но вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и ще бъде във вас.

18 Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас.


33 Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб, но дерзайте: Аз победих света.


7 и Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Иисус.


2 И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено.


5 И Седящият на престола каза: Ето, правя всичко ново. И ми каза: Запиши, защото тези думи са верни и истинни.


4 Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.


22 Така и вие сега имате скръб; но Аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме.


8 Ти скитанията ми преброил си, сълзите ми си сложил в меха Си, не са ли те в Твоята книга?


8 И ГОСПОД, Той е, който върви пред теб; Той ще бъде с теб; няма да отстъпи от теб и няма да те остави. Не се бой и не се страхувай.


4 Едно поисках от ГОСПОДА, това ще търся — да живея в дома на ГОСПОДА през всичките дни на живота си, за да съзерцавам прелестта на ГОСПОДА и да размишлявам в Неговия храм.

5 Защото в злия ден Той ще ме скрие в скинията Си, ще ме прикрие в скривалището на шатъра Си, ще ме издигне на канара.


10 не бой се, защото Аз съм с теб; не се страхувай, защото Аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подпра с праведната Си десница,


Bíblia Online

Versículos por Tema

Antigo Testamento