K

Perdão e Misericórdia

21 Тогава Петър се приближи и Му каза: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? До седем пъти ли?

22 Иисус му каза: Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем.

Mateus 18:21,22

35 Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брат си.


11 И тя отговори: Никой, Господи. Иисус каза: И Аз не те осъждам; иди си и отсега не съгрешавай вече.


13 И разкъсайте сърцето си, а не дрехите си и се обърнете към ГОСПОДА, вашия Бог, защото е милостив и състрадателен, дълготърпелив и многомилостив и се разкайва за злото.


14 Защото, ако вие простите на хората прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.

15 Но ако вие не простите на хората прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения.


37 Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъждани; прощавайте, и ще бъдете простени;


5 Изявих Ти греха си и вината си не скрих. Казах: Ще изповядам престъпленията си на ГОСПОДА. И Ти прости вината на греха ми. (Села.)


19 Затова, покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа


38 И така, братя, нека ви бъде известно, че чрез Него ви се проповядва прощаване на греховете;

39 и че чрез Него всеки, който вярва, се оправдава от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Мойсеевия закон.


25 Към милостивия милостив ще се покажеш, към непорочния непорочен ще се покажеш,


25 И когато стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, който е на небесата, вашите прегрешения.


13 като си претърпявате един на друг и един на друг си прощавате, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие.


7 В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат,


5 Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, и многомилостив към всички, които Те призовават.


31 Но в голямото Си милосърдие Ти не ги унищожи напълно и не ги остави, защото си Бог милостив и състрадателен.


25 И когато стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, който е на небесата, вашите прегрешения.

26 (Но ако вие не прощавате, то и вашият Отец, който е на небесата, няма да прости вашите прегрешения.)


3 Милост и истина да не те оставят — вържи ги около шията си, напиши ги на плочата на сърцето си.

4 Така ще намериш благоволение и благоразумие пред Бога и хората.


25 Аз, Аз съм, който изтривам твоите престъпления заради Себе Си, и няма да помня греховете ти.


14 Болен ли е някой от вас, нека повика старейшините на църквата и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното Име.

15 И молитвата на вярата ще избави страдащия и Господ ще го повдигне, и ако е извършил грехове, ще му се простят.


12 и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници.


15 като внимавате да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, който да ви смущава, така че мнозина да се осквернят от него;


13 който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син,

14 в когото ние имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на греховете.


34 А Иисус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И разделиха дрехите Му, като хвърлиха жребий.


18 Да не отмъщаваш и да не храниш злоба против синовете на народа си, а да обичаш ближния си както себе си. Аз съм ГОСПОД.


12 Защото ще покажа милост към неправдите им и греховете им и беззаконията им няма да помня вече."


3 Внимавайте на себе си. Ако прегреши брат ти, смъмри го; и ако се покае, прости му.

4 И седем пъти на ден ако ти съгреши и седем пъти се обърне към теб и каже: Покайвам се! – прощавай му.


30 Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички хора навсякъде да се покаят,


32 и бъдете благи един към друг, милостиви; прощавайте си един на друг, също както и Бог в Христос е простил на вас.


14 Защото, ако вие простите на хората прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.


9 Който покрива престъпление, се стреми към любов, а който разказва за работата, разделя най-близки приятели.


13 Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги признава и оставя, ще намери милост.


7 Нека остави безбожният пътя си и човекът на греха — помислите си; нека се обърне към ГОСПОДА и Той ще се смили над него; и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.


38 А Петър им каза: Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в Името на Иисус Христос за прощаване на греховете ви; и ще приемете дара на Светия Дух.


18 Кой е Бог като Теб, който прощава беззаконие и прощава престъплението на остатъка от наследството Си? Не държи гнева Си навеки, защото Му е угодно да оказва милост.


5 Но ако някой е причинил скръб, не е наскърбил мен, а донякъде – да не кажа прекалено много – всички вас.

6 За такъв един е достатъчно това наказание, което му е било наложено от мнозинството;

7 така че сега вече вие трябва по-добре да му простите и да го утешите, да не би такъв един да бъде погълнат от прекомерната скръб.

8 Затова ви умолявам да го уверите в любовта си към него.


2 Той е умилостивението за нашите грехове, но не само за нашите, а и за греховете на целия свят.


9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.


14 и народът Ми, който се нарича с Моето Име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се върне от злите си пътища, тогава ще чуя от небето и ще простя греха им, и ще изцеля земята им.


12 колкото е далеч изтокът от запада, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.


7 Блажени милостивите, защото на тях ще се покаже милост.


Bíblia Online

Versículos por Tema

Antigo Testamento