K

26 Защото, както тялото без духа е мъртво, така и вярата без дела е мъртва.

Tiago 2:26

3 като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.


23 А Иисус му каза: Ако можеш! Всичко е възможно за този, който вярва.


16 да ви даде според богатствата на Неговата слава да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек,

17 чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че, вкоренени и основани в любовта,


2 като гледаме на Иисус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата Му радост издържа кръста, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол.


11 С вяра и самата Сара получи сила да зачене и роди в преминала възраст, понеже счете за верен Този, който беше дал обещанието.


13 Ако сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от Себе Си.


38 ?А Моят праведник ще живее чрез вяра"; и ?ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми."


4 Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и това е победата, която е победила света – нашата вяра.


35 Иисус им каза: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мен, никога няма да огладнее и който вярва в Мен, никога няма да ожаднее.


7 Аз се борих в добрата борба, пътя свърших, вярата опазих;


10 Защото със сърце се вярва за оправдание, и с уста се прави изповед за спасение.


17 Защото в Него се открива Божията правда от вяра към вяра, както е писано: ?Праведният чрез вяра ще живее."


30 Избрах пътя на истината, Твоите присъди поставих пред себе си.


11 Но ти, Божи човече, бягай от тези неща и се стреми към правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.


24 Затова ви казвам: за всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че го получавате, и ще ви се сбъдне.


36 Който вярва в Сина, има вечен живот; но който не се покорява на Сина, няма да види живот, а Божият гняв остава върху него.


15 И да ме убие, пак на Него се надявам, но пътищата си ще защитя пред Него.


6 А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото, който идва при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и че възнаграждава тези, които Го търсят.


5 Уповавай се на ГОСПОДА с цялото си сърце и не се облягай на своя разум.

6 Във всичките си пътища познавай Него и Той ще прави равни пътеките ти.


7 защото ходим с вярване, а не с виждане.


1 А вярата е твърдата увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не виждаме.


16 А освен всичко това, вземете щита на вярата, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на лукавия.


8 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога —

9 не чрез дела, за да не се похвали никой.


40 Иисус й каза: Не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава?


13 И нека Бог на надеждата ви изпълни с всякаква радост и мир във вярата, така че да се преумножава надеждата ви чрез силата на Светия Дух.


25 Иисус й каза: Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мен, ако и да умре, ще живее;

26 и никой, който е жив и вярва в Мен, няма да умре до века. Вярваш ли ти това?


5 Защото ние чрез Духа очакваме изпълнението на надеждата за правдата чрез вяра.


37 Защото за Бога няма нищо невъзможно.


6 в което вие се радвате, макар и за малко време да поскърбите сега, ако е потребно, в различни изкушения,

7 така че изпитването на вашата вяра – по-скъпоценна от златото, което е преходно, но пак се изпитва чрез огън – да излезе за хвала и почест, и слава, когато се яви Иисус Христос,

8 когото любите, без да сте Го видели, в когото като вярвате, без сега да Го виждате, се радвате с неизказана и преславна радост,

9 като получавате следствието на вярата си – спасението на душите.


20 Съразпънат съм с Христос; и вече не аз живея, а Христос живее в мен; и животът, който сега живея в плътта, го живея с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде Себе Си заради мен.


16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.


9 като получавате следствието на вярата си – спасението на душите.


17 И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово.


7 тогава ние, братя, при цялата наша нужда и скръб, се утешихме за вас поради вашата вяра;


22 И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите.


5 за да бъде вярата ви основана не на човешка мъдрост, а на Божията сила.


22 А Иисус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога.


6 Но да моли с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, която се тласка и блъска от ветровете.


13 Бдете! Стойте твърдо във вярата! Бъдете мъжествени! Бъдете силни!


5 Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без да упреква, и ще му се даде.

6 Но да моли с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, която се тласка и блъска от ветровете.

7 Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,

8 защото колебливият е непостоянен във всичките си пътища.


20 Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: ако имате вяра колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там! -- и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.


2 И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.


8 когото любите, без да сте Го видели, в когото като вярвате, без сега да Го виждате, се радвате с неизказана и преславна радост,

9 като получавате следствието на вярата си – спасението на душите.


5 а на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, който оправдава безбожния, неговата вяра му се счита за правда.


52 А Иисус му каза: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледна и Го последва по пътя.


29 Тогава Той се допря до очите им и каза: Нека ви бъде според вярата ви.


2 И ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; и Иисус, като видя вярата им, каза на паралитика: Дерзай, синко, прощават ти се греховете.


23 А онзи, който се съмнява, когато яде, е осъден, защото не яде от вяра; а всичко, което не става от вяра, е грях.


3 като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец за вашата работа във вярата и усилия на любов, и твърдост в надежда в нашия Господ Иисус Христос.


9 Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братството ви в света.


26 Защото всички сте Божии синове чрез вяра в Иисус Христос,

27 понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли.


28 Тогава Иисус в отговор й каза: О, жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде, както искаш. И от онзи час дъщеря й оздравя.


21 А Иисус в отговор им каза: Истина ви казвам: ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смокинята, а даже ако кажете на този хълм: Вдигни се и се хвърли в морето, ще стане.


15 Защото така казва Господ БОГ, Светият Израилев: Чрез обръщане и покой ще се избавите, в безмълвие и упование ще бъде силата ви. Но вие не искахте.


1 И така, като сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Иисус Христос,


2 в надежда за вечен живот, който Бог, който не лъже, е обещал преди вечни времена,


1 Приемайте слабия във вярата, но не за да спорите за мнения.


Bíblia Online

Versículos por Tema

Antigo Testamento