Adoração

לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃

Salmos 103:1

ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך׃

Êxodo 23:25

אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל עליך׃

Salmos 16:2

עבדו את יהוה ביראה וגילו ברעדה׃

Salmos 2:11

אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון׃

Salmos 9:2

והיה כבא משה האהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האהל ודבר עם משה׃

וראה כל העם את עמוד הענן עמד פתח האהל וקם כל העם והשתחוו איש פתח אהלו׃

Êxodo 33:9,10

האלהים רוח הוא והמשתחוים לו צריכים להשתחות ברוח ובאמת׃

João 4:24

הלא הכל ממנו והכל בו והכל אליו אשר לו הכבוד לעולמים אמן׃

Romanos 11:36

הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו׃

Salmos 105:1

ויפן מהם האלהים ויתנם לעבד את צבא השמים כאשר כתוב בספר הנביאים הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל׃

ונשאתם את סכת מלכם ואת כוכב אלהיכם רמפן הצלמים אשר עשיתם להשתחות להם והגליתי אתכם מהלאה לבבל׃

Atos 7:42,43

כי כתוב חי אני נאם יהוה כי לי תכרע כל ברך וכל לשון תודה לאלהים׃

Romanos 14:11

מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי׃

Salmos 42:11

ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם׃

Efésios 5:19

לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש׃

1 Crônicas 29:11

9 על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃

10 למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ׃

11 וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃

Filipenses 2:9-11

הוא תהלתך והוא אלהיך אשר עשה אתך את הגדלת ואת הנוראת האלה אשר ראו עיניך׃

Deuteronômio 10:21

אל תתנו לאיש לעקב אתכם על ידי שפלות רוח ועבודה מלאכים המהלך בדברים אשר לא ראו עיניו ומלא רוח גאוה על לא דבר משכל בשרו׃

ואיננו אחז בראש אשר מחבר ממנו כל הגוף ומאחז בציריו ודבקיו יגדל גדול אלהים׃

Colossenses 2:18,19

ויאמר אני מאמין אדני וישתחו לו׃

João 9:38

שירו לאלהים זמרו שמו סלו לרכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו׃

אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו׃

Salmos 68:4,5

ויענו בהלל ובהודת ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו על ישראל וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל ליהוה על הוסד בית יהוה׃

Esdras 3:11

ואכלתם שם לפני יהוה אלהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך יהוה אלהיך׃

Deuteronômio 12:7

כען אנה נבוכדנצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמיא די כל מעבדוהי קשט וארחתה דין ודי מהלכין בגוה יכל להשפלה׃

Daniel 4:37

עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו׃

Êxodo 15:2

כל גוים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדני ויכבדו לשמך׃

כי גדול אתה ועשה נפלאות אתה אלהים לבדך׃

Salmos 86:9,10

יהוה אלהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אמן׃

Isaías 25:1

16 יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו׃

17 יזבחו לשדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשים מקרב באו לא שערום אבתיכם׃

18 צור ילדך תשי ותשכח אל מחללך׃

Deuteronômio 32:16-18

ויען ישוע ויאמר אליו סור ממני השטן כי כתוב ליהוה אלהיך תשתחוה ואתו תעבד׃

Lucas 4:8

דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃

Colossenses 3:16

וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם׃

Jeremias 29:12

34 הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

35 ואמרו הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך׃

36 ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העלם ויאמרו כל העם אמן והלל ליהוה׃

1 Crônicas 16:34-36

מי לא ייראך יהוה ולא יכבד את שמך כי קדוש אתה לבדך כי כל הגוים יבאו וישתחוו לפניך כי נגלו משפטי צדקך׃

Apocalipse 15:4

את אשר ראינו ושמענו נודיעה לכם למען תתחברו לנו גם אתם והתחברותנו היא עם האב ועם בנו ישוע המשיח׃

1 João 1:3

אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני׃

Salmos 66:17

באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני יהוה עשנו׃

Salmos 95:6

כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃

ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃

Habacuque 3:17,18

לך נאה אדנינו לקחת כבוד והדר ועז כי אתה בראת הכל והכל ברצונך היו ונבראו׃

Apocalipse 4:11

אולם תבוא שעה ועתה היא אשר עבדי אל האמתים ישתחוו לאב ברוח ובאמת כי במשתחוים כאלה חפץ האב׃

האלהים רוח הוא והמשתחוים לו צריכים להשתחות ברוח ובאמת׃

João 4:23,24

באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו׃

Salmos 100:4

ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלהים אשר תשימו את גויותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלהים והיתה זאת עבודתכם השכלית׃

Romanos 12:1

על כן גדלת אדני יהוה כי אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר שמענו באזנינו׃

2 Samuel 7:22

כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך׃

כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי׃

Salmos 63:3,4

הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת קדש׃

Salmos 29:2

לכן נקריב על ידו בכל עת זבח תודה לאלהים היא פרי שפתים המודות לשמו׃

Hebreus 13:15

שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאתיו׃

1 Crônicas 16:9

1 למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל הארץ׃

2 זמרו כבוד שמו שימו כבוד תהלתו׃

3 אמרו לאלהים מה נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך׃

4 כל הארץ ישתחוו לך ויזמרו לך יזמרו שמך סלה׃

Salmos 66:1-4

1 הללו יה הללו אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו׃

2 הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו׃

3 הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור׃

4 הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב׃

5 הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה׃

6 כל הנשמה תהלל יה הללו יה׃

Salmos 150:1-6

ויאמר בקול גדול יראו את האלהים והבו לו כבוד כי באה עת משפטו והשתחוו לעשה שמים וארץ את הים ומעינות המים׃

Apocalipse 14:7

ויאמר אדני יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראתם אתי מצות אנשים מלמדה׃

Isaías 29:13

אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו׃

1 Samuel 2:2

ויקם איוב ויקרע את מעלו ויגז את ראשו ויפל ארצה וישתחו׃

ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך׃

Jó 1:20,21

פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה׃

Salmos 143:6

ויאמר אליו ישוע סור ממני השטן כי כתוב ליהוה אלהיך תשתחוה ואותו לבדו תעבד׃

Mateus 4:10

21 ויאמר אליה ישוע אשה האמיני לי כי תבוא שעה אשר לא בהר הזה אף לא בירושלים תשתחוו לאב׃

22 אתם משתחוים אל אשר לא ידעתם ואנחנו משתחוים אל אשר ידענו כי הישועה מן היהודים היא׃

23 אולם תבוא שעה ועתה היא אשר עבדי אל האמתים ישתחוו לאב ברוח ובאמת כי במשתחוים כאלה חפץ האב׃

João 4:21-23

לכן אנחנו המקבלים מלכות אשר לא תמוט נבאה נא בתודה ונעבד בה את האלהים לרצון לו בצניעות וביראה׃

כי אלהינו אש אכלה הוא׃

Hebreus 12:28,29

השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם׃

Deuteronômio 11:16

ימלא פי תהלתך כל היום תפארתך׃

Salmos 71:8

לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי׃

Êxodo 20:5

ויהי כחצות הלילה ויתפללו פולוס וסילא ויזמרו לאלהים והאסורים מקשיבים אליהם׃

Atos 16:25

ואני יוחנן הוא הראה אלה ושמעם ויהי כשמעי וכראותי ואפל לפני רגלי המלאך אשר הראני את אלה להשתחות לו׃

ויאמר אלי ראה אל תעשה זאת כי עבד כמוך אנכי וחבר לך ולאחיך הנביאים ולשמרים את דברי הספר הזה לאלהים השתחוה׃

Apocalipse 22:8,9

אודה יהוה כצדקו ואזמרה שם יהוה עליון׃

Salmos 7:17

ויאמרו הלוים ישוע וקדמיאל בני חשבניה שרביה הודיה שבניה פתחיה קומו ברכו את יהוה אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה׃

Neemias 9:5

מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא׃

Êxodo 15:11

כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא׃

Êxodo 34:14

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

1 Crônicas 16:34

מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃

Salmos 63:1

ברוך האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אב הרחמים ואלהי כל הנחמה׃

המנחם אתנו בכל לחצנו עד שנוכל לנחם הנלחצים בכל לחץ בנחמה אשר אנחנו מנחמים בה מאת האלהים׃

2 Coríntios 1:3,4

רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא׃

Salmos 99:5

אל יתעה אתכם איש בשום אופן כי לא יבא בטרם יהיה בראשונה המרד ונגלה איש החטאה בן האבדון׃

המתקומם והמתרומם על כל הנקרא אל או עבודה עד כי גם ישב בהיכל האלהים כאלהים ומראה את עצמו כי אלהים הוא׃

2 Tessalonicenses 2:3,4

ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלהים אשר תשימו את גויותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלהים והיתה זאת עבודתכם השכלית׃

ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם׃

Romanos 12:1,2

אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃

יראי יהוה הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל׃

Salmos 22:22,23

כל הנשמה תהלל יה הללו יה׃

Salmos 150:6

קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃

Tiago 4:8