Alegria e Felicidade

יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃

Salmos 28:7

לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלהים את מעשיך׃

Eclesiastes 9:7

השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני׃

Salmos 51:12

תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח׃

Salmos 16:11

ונביטה אל ישוע ראש האמונה ומשלימה אשר בעד השמחה השמורה לו סבל את הצלב ויבז החרפה וישב לימין כסא האלהים׃

Hebreus 12:2

כי תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את פניך׃

Salmos 21:6

ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃

וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃

Gálatas 5:22,23

נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה׃

Salmos 119:111

ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות יהוה היא מעזכם׃

Neemias 8:10

גול יגול אבי צדיק יולד חכם וישמח בו׃

Provérbios 23:24

אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה׃

Salmos 32:7

ובלי אמונה לא יוכל איש להיות רצוי אל האלהים כי כל הקרב אליו צריך להאמין כי יש אלהים וגמול הוא משיב לדרשיו׃

Hebreus 11:6

ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי׃

Salmos 94:19

הזרעים בדמעה ברנה יקצרו׃

Salmos 126:5

שמחו עם השמחים ובכו עם הבכים׃

Romanos 12:15

תוחלת צדיקים שמחה ותקות רשעים תאבד׃

Provérbios 10:28

16 היו שמחים בכל עת׃

17 התמידו בתפלה׃

18 הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃

1 Tessalonicenses 5:16-18

שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב׃

Provérbios 15:23

שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה׃

Isaías 61:10

את אלה דברתי אליכם בעבור תהיה שמחתי בכם ותמלא שמחתכם׃

João 15:11

יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה׃

Sofonias 3:17

שמחו בתוחלת סבלו בצרה שקדו על התפלה׃

Romanos 12:12

כי מלכות האלהים איננה אכילה ושתיה כי צדקה היא ושלום ושמחה ברוח הקדש׃

Romanos 14:17

וכל איש כאשר ידבנו לבו לא מצער ולא מאנס כי הנתן בלב שמח יאהבנו אלהים׃

2 Coríntios 9:7

בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון׃

Salmos 119:14

עד עתה לא שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם׃

João 16:24

אשר אהבתם ולא ראיתם ואשר עתה תאמינו בו בלא ראות אתו ובכן תגילו בשמחה מפארה עצמה מספר׃

בקחתכם עקב אמונתכם תשועה לנפשתיכם׃

1 Pedro 1:8,9

למנצח לבני קרח מזמור כל העמים תקעו כף הריעו לאלהים בקול רנה׃

Salmos 47:1

ואשר אבוא אליכם במשחה ברצון אלהים ואנפש עמכם׃

Romanos 15:32

צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃

Isaías 12:6

שמחו באדנינו בכל עת ועוד הפעם אמר אני שמחו׃

Filipenses 4:4

כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃

ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃

Habacuque 3:17,18

כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃

Salmos 30:5

וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך׃

Salmos 5:11

שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו׃

יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך׃

Salmos 128:1,2

וגם אתם כעת תתעצבו אך אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין לקח שמחתכם מכם׃

João 16:22

ואף אמנם יתרון גדול היא החסידות עם לב שמח בגורלו׃

1 Timóteo 6:6

לכן רצתה נפשי בחלשות ובחרפות ובצרות וברדיפות ובמצוקות בעד המשיח כי כאשר חלשתי אז גבור אני׃

2 Coríntios 12:10

כי רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה׃

Salmos 149:4

אני אמר לכם כי כן תהיה שמחה בשמים על חוטא אחד השב יותר מעל תשעים ותשעה צדיקים אשר לא יצטרכו לתשובה׃

Lucas 15:7

שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט׃

לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכן לבטח׃

Salmos 16:8,9

זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו׃

Salmos 118:24

עוד דומה מלכות השמים לאוצר טמון בשדה אשר מצאו איש ויטמנהו ובשמחתו ילך ומכר את כל אשר לו וקנה את השדה ההוא׃

Mateus 13:44

אך לשמחה חשבו לכם אחי כאשר תבאו בנסינות שונים׃

בדעתכם כי בחן אמונתכם מביא לידי סבלנות׃

Tiago 1:2,3

ואלהי התקוה הוא ימלא אתכם כל שמחה ושלום באמונה למען תעדף תקותכם בגבורת רוח הקדש׃

Romanos 15:13

הרבית הגוי לא הגדלת השמחה שמחו לפניך כשמחת בקציר כאשר יגילו בחלקם שלל׃

Isaías 9:3

ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה׃

Isaías 35:10

את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃

1 Timóteo 6:17