Gratidão

משרשים ונבנים בו וקימים באמונה כאשר למדתם ומרבים בתודה בה׃

Colossenses 2:7

וכל אשר תעשו הן במלין הן בפעל עשו בשם האדון ישוע והודו לאלהים אבינו על ידי׃

Colossenses 3:17

ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור׃

Salmos 147:7

למנצח עלמות לבן מזמור לדוד אודה יהוה בכל לבי אספרה כל נפלאותיך׃

Salmos 9:1

ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה׃

Salmos 107:22

16 היו שמחים בכל עת׃

17 התמידו בתפלה׃

18 הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃

1 Tessalonicenses 5:16-18

לא אחדל מהודות בעבורכם בהזכירי אתכם בתפלתי׃

Efésios 1:16

חיבים אנחנו להודות בכל עת לאלהים עליכם אחי כראוי כי אמונתכם גדלה מאד ורבה אהבת כלכם איש לרעהו׃

2 Tessalonicenses 1:3

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

1 Crônicas 16:34

1 מזמור לתודה הריעו ליהוה כל הארץ׃

2 עבדו את יהוה בשמחה באו לפניו ברננה׃

3 דעו כי יהוה הוא אלהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו׃

4 באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו׃

5 כי טוב יהוה לעולם חסדו ועד דר ודר אמונתו׃

Salmos 100:1-5

מזמור שיר ליום השבת טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון׃

להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות׃

Salmos 92:1,2

וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃

Colossenses 3:15

וקטר מחמץ תודה וקראו נדבות השמיעו כי כן אהבתם בני ישראל נאם אדני יהוה׃

Amós 4:5

אבל תודות לאלהים אשר נתן לנו הנצחון על ידי אדנינו ישוע המשיח׃

1 Coríntios 15:57

לכן נקריב על ידו בכל עת זבח תודה לאלהים היא פרי שפתים המודות לשמו׃

Hebreus 13:15

לך אלה אבהתי מהודא ומשבח אנה די חכמתא וגבורתא יהבת לי וכען הודעתני די בעינא מנך די מלת מלכא הודעתנא׃

Daniel 2:23

הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃

1 Tessalonicenses 5:18

הלא הכל ממנו והכל בו והכל אליו אשר לו הכבוד לעולמים אמן׃

Romanos 11:36

הדו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

Salmos 107:1

ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃

Salmos 103:2

והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃

Efésios 5:20

למען תעשירו בכל לכל התמימות הפעלת תודה לאלהים על ידינו׃

2 Coríntios 9:11

נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו׃

Salmos 95:2

את אשר ישבנו על ידך בשלום רב ואשר נעשו תקנות רבות לעם הזה בהשגחתך נקבל על כל פנים ובכל מקום בכל תודה פיליכס האדיר׃

Atos 24:3

ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את מזבחך יהוה׃

לשמע בקול תודה ולספר כל נפלאותיך׃

Salmos 26:6,7

ולא ממחסור אדבר כן כי למדתי להסתפק במה שיש לי׃

Filipenses 4:11

אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃

Filipenses 4:6

יען בדעתם את האלהים לא כבדהו כאלהים וגם לא הודו לו כי אם הלכו אחרי ההבל במועצותיהם ויחשך לבם הנבער׃

Romanos 1:21

ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה׃

Jonas 2:9

אלי אתה ואודך אלהי ארוממך׃

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

Salmos 118:28,29

באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו׃

Salmos 100:4

כנעצבים ובכל עת שמחים כרשים ומעשירי רבים כאשר אין להם מאומה ויש להם כל׃

2 Coríntios 6:10

התמידו בתפלה ושקדו בה בתודה׃

Colossenses 4:2

זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו׃

Salmos 118:24

זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים׃

Salmos 50:23

אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃

ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃

Filipenses 4:6,7

גם לא נבול פה ודברי סכלות ולעג אשר לא כהגן כי אם קול תודה׃

Efésios 5:4

אודה לאלהי בעבורכם בכל עת על חסד האלהים הנתן לכם במשיח ישוע׃

1 Coríntios 1:4

וכל בריה אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ ואשר על הים וכל אשר בהם את כלם שמעתי אמרים לאמר לישב על הכסא ולשה הברכה וההדר והכבוד והעז לעולמי עולמים׃

Apocalipse 5:13

כי כל זאת למענכם למען אשר ירבה החסד על ידי רבים ותפרץ התודה לכבוד האלהים׃

2 Coríntios 4:15

ויאמרו מודים אנחנו לך יהוה אלהים צבאות ההוה והיה ויבוא כי לבשת עזך הגדול ותמלך׃

Apocalipse 11:17

לכן אנחנו המקבלים מלכות אשר לא תמוט נבאה נא בתודה ונעבד בה את האלהים לרצון לו בצניעות וביראה׃

Hebreus 12:28

ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם׃

והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃

Efésios 5:19,20

כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה׃

1 Timóteo 4:4

דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃

Colossenses 3:16

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

Salmos 136:1

ויצא מהם תודה וקול משחקים והרבתים ולא ימעטו והכבדתים ולא יצערו׃

Jeremias 30:19

ואמרו הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך׃

1 Crônicas 16:35

ויאמרו אמן הברכה והכבוד והחכמה והתודה וההדר והכח והעז לאלהינו לעולמי עולמים אמן׃

Apocalipse 7:12

הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו׃

1 Crônicas 16:8