Salmos 26

1 לדוד שפטני יהוה כי אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד׃

2 בחנני יהוה ונסני צרופה כליותי ולבי׃

3 כי חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך׃

4 לא ישבתי עם מתי שוא ועם נעלמים לא אבוא׃

5 שנאתי קהל מרעים ועם רשעים לא אשב׃

6 ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את מזבחך יהוה׃

7 לשמע בקול תודה ולספר כל נפלאותיך׃

8 יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך׃

9 אל תאסף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי׃

10 אשר בידיהם זמה וימינם מלאה שחד׃

11 ואני בתמי אלך פדני וחנני׃

12 רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה׃