Malaquias 2

1 Och nu kommer denna befallning till er, ni präster:

2 Om ni inte vill höra,om ni inte lägger på hjärtatatt ge mitt namn ära,säger Herren Sebaot,då skall jag sända förbannelse mot er.Jag skall förbanna era välsignelser,ja, jag har redan förbannat dem,eftersom ni inte lägger detta på hjärtat.

3 Se, jag skall straffa er avkommaoch kasta orenlighet i ansiktet på er,orenlighet från era högtidsoffer,och man skall bära bort er tillsammans med den.

4 Och ni skall förstå att jag har gett er denna befallning,för att mitt förbund med Levi skall bestå,säger Herren Sebaot.

5 Mitt förbund med honom var liv och frid,och jag gav honom dettaför att han skulle frukta mig.Och han fruktade migoch bävade för mitt namn.

6 Sann undervisning var i hans mun,ingen orätt fanns på hans läppar.I frid och uppriktighetvandrade han med mig,och han omvände många från deras missgärningar.

7 Ty prästens läppar skall bevara kunskap,och undervisning skall man hämta från hans mun.Han är en budbärare från Herren Sebaot.

8 Men ni har vikit av från vägen,genom er undervisning har många kommit på fall.Ni har fördärvat förbundet med Levi,säger Herren Sebaot.

9 Därför har jag gjort erföraktade och förnedrade inför allt folket,eftersom ni inte har hållit er till mina vägaroch tagit hänsyn till människor när ni undervisar.

10 Har vi inte alla en enda Fader?Har inte en enda Gud skapat oss?Varför handlar vi då svekfullt mot varandraoch kränker våra fäders förbund?

11 Juda har handlat svekfullt,och avskyvärda tinghar bedrivits i Israel och i Jerusalem.Ty Juda har kränkt det Herren håller heligt,det som han älskar,och de har gift sig med kvinnor som dyrkar främmande gudar.

12 Herren skall från Jakobs tält utrota var och en som gör detta,både hög och låg och den som bär fram gåvor till Herren Sebaot.

13 Och för det andra gör ni detta:Ni översköljer Herrens altare med tårar, gråt och klagan,eftersom han inte längre vill se till offergåvaneller ta emot något från er hand med glädje.

14 Och ni frågar: "Varför?"Jo, Herren har varit vittne mellan digoch din ungdoms hustru.Du har handlat trolöst mot henne,fastän hon är din maka,din hustru som du ingått förbund med.

15 Har inte han gjort dem till ett?Det som är kvar av ande tillhör honom.Och varför ett?Han söker avkomma som hör Gud till.Så tag vård om er andeoch handla inte trolöst mot er ungdoms hustru.

16 Jag hatar skilsmässa,säger Herren, Israels Gud,och att man höljer sig i våld som i en klädnad,säger Herren Sebaot.Så tag vård om er andeoch handla inte trolöst.

17 Ni tröttar ut Herren med era ord.Ni frågar: "På vilket sätt har vi tröttat ut honom?"Jo, ni säger: "Den som gör det ondaär god i Herrens ögon,och han gläder sig över dem",eller: "Var är Gud som dömer?"