Romanos 14

1 Den som är svag i tron skall ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter.

2 En har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker.

3 Den som äter skall inte förakta den som inte äter, och den som inte äter skall inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom.

4 Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt.

5 Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne.

6 Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud.

7 Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv.

8 Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren.

9 Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att han skulle vara Herre över både levande och döda.

10 Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi skall ju alla stå inför Guds domstol.

11 Det står skrivet:Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud.

12 Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud.

13 Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er i stället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller.

14 Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent.

15 Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för.

16 Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat.

17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

18 Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor.

19 Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen.

20 Riv inte ner Guds verk för matens skull.Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter, när hon äter.

21 Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av.

22 Den tro som du har, skall du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt att göra.

23 Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av tro är synd.