Seguir

Jag skyndar mig och dröjer inteatt hålla dina bud.

Salmos 119:60

Herren, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.

Deuteronômio 13:4

Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.

João 15:8

Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.

João 12:26

Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar."

João 13:35

Den väg som Herren, er Gud, har befallt er att gå skall ni alltid följa, så att ni får leva och det går er väl och ni får ett långt liv i det land som ni skall ta i besittning.

Deuteronômio 5:33

En vallfartssång.Salig är var och en som fruktar Herrenoch vandrar på hans vägar.

Salmos 128:1

Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.

Tiago 2:17

Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda,

han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Hebreus 13:20,21

Jesus talade åter till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

João 8:12

Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Efésios 2:10

Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar,

och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

João 8:31,32

Vik inte av till höger eller vänster,håll din fot borta från det onda.

Provérbios 4:27

Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.

Marcos 8:34

Jesus svarade: "Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig."

Mateus 19:21

Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår.

1 Pedro 2:21

Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad."

Deuteronômio 31:8

Gör mina steg fasta genom ditt tal,låt ingen synd bli mig övermäktig.

Salmos 119:133

Herren gör en mans steg fastaoch gläder sig över hans väg.

Salmos 37:23

Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.

2 Tessalonicenses 3:5

Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren."

Josué 24:15

Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.

Gálatas 5:25

Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig.

Mateus 10:38

Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.

Colossenses 3:17

Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn.

Efésios 5:1