Servir

Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren.

Romanos 12:11

Herren gör en mans steg fastaoch gläder sig över hans väg.

Salmos 37:23

Herren, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.

Deuteronômio 13:4

Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren."

Josué 24:15

Men var mycket noga att hålla fast vid och följa de bud och den lag som Herrens tjänare Mose har gett er, så att ni älskar Herren, er Gud. Vandra på alla hans vägar, iaktta hans bud, håll er till honom och tjäna honom av hela ert hjärta och av hela er själ."

Josué 22:5

Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten.

Romanos 6:13

Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.

Gálatas 5:13

Och nu Israel, vad begär Herren, din Gud, av dig annat än att du fruktar Herren, din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ,

så att du håller Herrens bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig för att det skall gå dig väl.

Deuteronômio 10:12,13

Jesus satte sig ner, kallade på de tolv och sade till dem: "Om någon vill vara den förste skall han vara den siste av alla och allas tjänare."

Marcos 9:35

Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.

João 12:26

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet,

för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

2 Timóteo 3:16,17

Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

1 Coríntios 15:58

Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare,

och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav.

Mateus 20:26,27

Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."

Mateus 20:28

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Mateus 6:24

Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!

Mateus 25:21

Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter.

João 13:14

Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud.

1 Pedro 2:16

hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

Hebreus 9:14

Ty Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."

Marcos 10:45

Det onda skall döda den ogudaktige,de som hatar den rättfärdige skall stå med skuld.Herren friköper sina tjänares själar,ingen som flyr till honom skall stå med skuld.

Salmos 34:22