Tiago 2

1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor.

2 Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder.

3 Om ni då ser till den vackert klädde och säger: "Var så god och sitt, här är en bra plats," men till den fattige: "Du kan stå där" eller: "Sätt dig vid mina fötter",

4 har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt?

5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom?

6 Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar?

7 Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts över er?

8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt.

9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.

10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

11 Han som har sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du skall inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott, men mördar, är du en brottsling.

12 Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag.

13 Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen.

14 Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon?

15 Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen

16 och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det?

17 Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.

18 Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar.

19 Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar.

20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?

21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret?

22 Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad.

23 Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades Guds vän.

24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro.

25 Blev inte skökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar, när hon tog emot sändebuden och förde ut dem en annan väg?

26 Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död.