Isaías 56

1 CHÚA phán như vầy:"Hãy duy trì sự công bìnhVà làm điều công chính;Vì sự cứu rỗi của Ta sắp đếnVà sự công chính của Ta sắp được hiển hiện.

2 Phước cho người nào làm điều này!Và phước cho con cái nào của loài người giữ điều đúng;Tức là người giữ, không vi phạm ngày Sa-bátVà gìn giữ tay mình không làm một điều ác nào."

3 Người ngoại quốc đã liên hiệp với CHÚA chớ nói rằng:"CHÚA chắc chắn sẽ tách rời tôi khỏi dân Ngài."Người bị hoạn cũng chớ nói rằng:"Nầy, tôi là một cây khô."

4 Vì CHÚA phán như vầy:"Những kẻ hoạn mà giữ các ngày Sa-bát của Ta;Chọn những điều đẹp lòng TaVà giữ giao ước Ta;

5 Ta sẽ ban cho họ trong nhà của Ta, tức là trong các tường thành Ta,Một nơi kỷ niệm và một danhQuý hơn con trai, con gái;Ta sẽ ban cho họ một danh đời đờiKhông hề bị cắt đứt.

6 Những người ngoại quốc đã liên hiệp với CHÚAĐể phục vụ Ngài,Yêu mến danh CHÚAVà làm tôi tớ Ngài;Tất cả những người giữ, không vi phạm ngày Sa-bátVà giữ giao ước Ta

7 Đều được Ta đem lên núi thánhVà ban cho niềm vui mừng trong nhà cầu nguyện của Ta.Các tế lễ thiêu và tế lễ hy sinh của họ dângTrên bàn thờ Ta sẽ được chấp nhận,Vì nhà Ta sẽ được gọi làNhà cầu nguyện cho mọi dân tộc."

8 CHÚA, Đấng đang tập họp những người bị tản lạc của Y-sơ-ra-ên,Tuyên bố như vầy:"Ta sẽ còn tập họp những người khác về với nóNgoài những người đã được tập họp."

9 Hỡi tất cả thú đồng,Mọi loại thú rừng, hãy đến mà ăn.

10 Những kẻ canh gác của Y-sơ-ra-ên, tất cả đều đui mù,Không biết gì cả.Chúng nó hết thảy đều như chó câm,Không biết sủa;Chỉ mơ mộng,Nằm khểnh và thích ngủ.

11 Chúng là loài chó tham ăn,Chẳng biết no;Ấy là những kẻ chăn chiên không biết phân biệt.Tất cả chúng nó đều xoay theo đường lối riêng của mình;Mỗi người, từ đầu chí cuối, đều tìm kiếm lợi riêng, chúng nói:

12 "Hãy đến, Ta sẽ lấy rượuRồi tha hồ uống rượu mạnh.Ngày mai cũng sẽ như ngày hôm nay,Còn trọng thể hơn nữa."