Josué 12

1 Dessa är de kungar i landet, som Israels barn besegrade, och vilkas land de tog i besittning på andra sidan Jordan, på östra sidan, landet från floden Arnon till berget Hermon, liksom hela Hedmarken på östra sidan:

2 Sichon, amoreernas kung, som bodde i Hesbon och regerade över landet från Aroer vid floden Arnons strand och från dalens mitt samt över ena hälften av Gilead till floden Jabbok, som är ammoniternas gräns.

3 Han regerade också över Hedmarken upp till Kinneretsjön, på östra sidan, och ner till Hedmarkshavet, Döda havet, på östra sidan, åt Bet-Hajesimot till, och längre söderut till trakten nedanför Pisgas sluttningar.

4 Vidare intog de Ogs område. Han var kung i Basan och en av de sista rafaeerna, och bodde i Astarot och Edrei.

5 Han regerade över Hermons bergsbygd och över Salka och hela Basan till gesureernas och maakateernas område, likaså över andra hälften av Gilead, till Sichons område, kungens i Hesbon.

6 Herrens tjänare Mose och Israels barn besegrade dessa, och Herrens tjänare Mose gav landet till besittning åt rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam.

7 Dessa är de kungar i landet som Josua och Israels barn besegrade på andra sidan Jordan, på västra sidan, från Baal-Gad i Libanondalen ända till Halakberget, som höjer sig mot Seir. Josua gav detta land till besittning åt Israels stammar efter deras avdelningar:

8 Bergsbygden, Låglandet, Hedmarken och Bergssluttningarna, Öknen och Negev, hetiternas, amoreernas, kananeernas, perisseernas, hiveernas och jebusiternas land.

9 Kungarna var: Kungen i Jeriko en, kungen i Ai, som ligger bredvid Betel en,

10 kungen i Jerusalem en, kungen i Hebron en,

11 kungen i Jarmut en, kungen i Lakish en,

12 kungen i Eglon en, kungen i Gezer en,

13 kungen i Debir en, kungen i Geder en,

14 kungen i Horma en, kungen i Arad en,

15 kungen i Libna en, kungen i Adullam en,

16 kungen i Mackeda en, kungen i Betel en,

17 kungen i Tappua en, kungen i Hefer en,

18 kungen i Afek en, kungen över Saron en,

19 kungen i Madon en, kungen i Hasor en,

20 kungen i Simron-Meron en, kungen i Aksaf en,

21 kungen i Taanak en, kungen i Megiddo en,

22 kungen i Kedesh en, kungen i Jokneam vid Karmel en,

23 kungen i Dor över Nafat-Dor en, kungen över Gojim vid Gilgal en,

24 kungen i Tirsa en - tillsammans trettioen kungar.