Doença

Glatt hjärta ger god läkedom,brutet mod suger märgen ur benen.

Provérbios 17:22

Han var föraktad och övergiven av människor,en smärtornas man och förtrogen med lidande,lik en som man skyler ansiktet för,så föraktad att vi räknade honom för intet.

Isaías 53:3

Men det var våra sjukdomar han bar,våra smärtor tog han på sig,medan vi höll honom för att vara hemsökt,slagen av Gud och pinad.

Isaías 53:4

36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.

37 Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka?

38 Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig?

39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig?

40 Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

Mateus 25:36-40

När det blev kväll, förde man till honom många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka,

för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han.

Mateus 8:16,17

Han sade: "Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är Herren, din läkare.

Êxodo 15:26

Jesus hörde det och sade till dem: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare."

Marcos 2:17

Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.

Mateus 10:8

Mod håller mannen uppe i hans svaghet,men vem orkar bära ett brutet mod?

Provérbios 18:14

Ni skall tjäna Herren, er Gud, och han skall välsigna din mat och din dryck och ta bort sjukdom från dig.

Êxodo 23:25

7 Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig.

8 Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig,

9 men han svarade mig: "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

2 Coríntios 12:7-10

Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.

Mateus 9:35

Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja.

Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem.

Tiago 5:14,15

Förlängd väntan tär på hjärtat,uppfylld önskan är ett livets träd.

Provérbios 13:12

1 För sångmästaren, en psalm av David.

2 Salig är den som tar sig an den fattige,Herren skall befria honom på olyckans dag.

3 Herren skall bevara honom och hålla honom vid liv.Han skall prisas lycklig i landet.Du överlämnar honom inte åt hans fiender.

Salmos 41:1-3

Hela mig, Herre, så blir jag helad.Fräls mig, så blir jag frälst.Ty du är min lovsång.

Jeremias 17:14

Han helar dem som har förkrossade hjärtan,deras sår förbinder han.

Salmos 147:3

Så länge jag tegförtvinade mina ben vid min ständiga klagan.

Salmos 32:3

Herren öppnar de blindas ögon,Herren reser upp de nerböjda,Herren älskar de rättfärdiga,

Salmos 146:8

Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången fick tillfälle att predika evangeliet för er.

Fastän min svaga kropp kunde ha inneburit en frestelse för er, så föraktade ni mig inte eller avskydde mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, ja, som Kristus Jesus.

Gálatas 4:13,14

Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta.

1 Timóteo 5:23

han som förlåter dig alla dina synderoch botar alla dina sjukdomar,

Salmos 103:3

Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.

Lucas 10:9

Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta."

Apocalipse 21:4

Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.

Tiago 5:16

Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom det står väl till med din själ.

3 João 1:2

Jesus kallade till sig de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar.

Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka.

Lucas 9:1,2